Przetargi.pl
Nabycie wyposażenia ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi – lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Gmina Łabowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-336 Łabowa, Łabowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48184142450 , fax. +48184142451
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łabowa
  Łabowa 38
  33-336 Łabowa, woj. małopolskie
  tel. +48184142450, fax. +48184142451
  REGON: 491892386
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.labowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nabycie wyposażenia ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi – lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży w Nowej Wsi, gmina Łabowa, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.Wykonawca zapewni, że dostarczony samochód ratowniczo-gaśniczy jest: a) fabrycznie nowy, w pełni sprawny, bez wad, gotowy do użycia; b) rok produkcji nie starszy niż z 2020r. c) podwozie posiada świadectwo homologacji i jest z napędem 4x4 na obie osie - fabryczne d) spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych; e) zabudowa podwozia kontenerowa czterodrzwiowa, jednomodułowa, przystosowana do przewozu 6 ratowników; f) wyposażony w agregat wodno-pianowy; g) wyposażony w zestaw ratownictwa drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych.) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25 września 2020r. do godziny 10:oo. tj. przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 87881100060032031001010201 z adnotacją – „Wadium –Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego” Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W związku z powyższym załącznikiem do oferty musi być zobowiązanie innego podmiotu sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załącznik nr 1 do specyfikacji – formularz 4. 2.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego . 3.Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy jeśli dotyczy. Pełnomocnictwa należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4. Formularz z opisem dostarczanego przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach