Przetargi.pl
Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 1829/3, 1829/4, 1829/5, 1831/1 w miejscowości Poręba Spytkowska.

Burmistrz Brzeska ogłasza przetarg

 • Adres: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 68 63 100 , fax. 0-14 66 305 45
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Brzeska
  ul. Głowackiego 51
  32-800 Brzesko, woj. małopolskie
  tel. 0-14 68 63 100, fax. 0-14 66 305 45
  REGON: 52390400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 1829/3, 1829/4, 1829/5, 1831/1 w miejscowości Poręba Spytkowska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 1829/3, 1829/4, 1829/5, 1831/1 w miejscowości Poręba Spytkowska. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) Roboty ziemne: roboty geodezyjne, roboty koparkami, drenaż, wykonanie płyty żelbetowej na gruncie, b) Konstrukcja budynku: wykonanie ścian i dachu w konstrukcji stalowej, c) Pokrycie ścian i dachu płytą warstwową, d) Montaż bram wjazdowych, , e) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu treści i wymiarów z Zamawiającym – 1 szt. UWAGA ! Na tym etapie realizacji zadania nie będą wykonywane roboty polegające na wykonaniu oświetlenia i instalacji fotowoltaicznej, oraz budowie podjazdu do garażu (w przypadku pojawienia się powyższych kwestii w dokumentacji technicznej nie należy ich uwzględniać przy przygotowywaniu oferty). Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) Projekt budowlany – załącznik do SIWZ. b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik do SIWZ. c) Przedmiary robót z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny i należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia. - załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.) Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty. 2.) Załącznik nr 1a do SIWZ – oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 3.) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4.) Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli dotyczy. 5.) Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach