Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6 x 6 dla OSP Niepołomice

Ochotnicza Straż Pożarna w Niepołomicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-005 Niepołomice, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2811998, 666056979
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Niepołomicach
  ul. Grunwaldzka 7
  32-005 Niepołomice, woj. małopolskie
  tel. 12 2811998, 666056979
  REGON: 35716422200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niepolomice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna Niepołomice

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6 x 6 dla OSP Niepołomice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6 x 6 dla OSP Niepołomice, spełniającego wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym".Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury, świadectwo dopuszczenia CNBOP, spełniać normę PN-EN 1846-1 S-2-3-9500-8/5000-1. Spełniać wymagania formalno-prawne wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania - (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz.1002 z późn. zm.). Sczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia wykonawcy skladanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach