Przetargi.pl
„Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica do dz. ew. nr 1221 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej oraz remontem urządzeń odwodnienia drogi w km 18+597 – 18+740 w m. Zbludza”

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 3375-831 , fax. 0-18 3375-832
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Józefa Marka 9
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 0-18 3375-831, fax. 0-18 3375-832
  REGON: 49189888000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.limanowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica do dz. ew. nr 1221 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej oraz remontem urządzeń odwodnienia drogi w km 18+597 – 18+740 w m. Zbludza”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie zjazdu z drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica do dz. ew. nr 1221 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej oraz remontem urządzeń odwodnienia drogi w km 18+597 – 18+740 w m. Zbludza. Zamówienie obejmuje w szczególności: 1) remont kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową, 2) przebudowę zjazdu z drogi powiatowej, 3) wykonanie zatoki parkingowej, 4) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określony został w dokumentacji przetargowej, w szczególności: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, planie sytuacyjnym, przekroju normalnym zatoki oraz wzorze umowy - stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w tym zapoznania się z zakresem robót drogowych w ciągu drogi powiatowej wynikającym z opracowanej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, planu, rysunku. 3. Zamawiający wymaga aby: 1) roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia prowadzone były w wyznaczonym pasie drogowym, bez naruszania własności osób trzecich (w przypadku naruszenia własności osób trzecich Wykonawca poniesie koszty z tytułu wyrządzonych szkód), 2) Wykonawca wykonał badania nośności i zagęszczenia wykonanej podbudowy oraz badania laboratoryjne pobranych próbek materiałów wg. wskazań inspektora nadzoru, przy czym wykonanie badań laboratoryjnych powinno się odbyć w jednostce wskazanej przez Zamawiającego lub zaakceptowanej przez Zamawiającego, jeżeli jednostkę badającą wskaże Wykonawca, 3) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia opracował na własny koszt i we własnym zakresie oraz przedstawił Zamawiającemu projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem) oraz zabezpieczył i oznakował miejsce prowadzenia robót, 4) Wykonawca wykonał dokumentację geodezyjną powykonawczą w skali 1:500 wraz z ewentualną aktualizacją użytków gruntowych nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej w ilości 3 egz. oraz w formie elektronicznej na nośniku płyta CD. 4. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty w wysokości 36 miesięcy, liczonego od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji ponad minimalny okres stanowi kryterium oceny ofert na zasadach określonych w pkt 18.2 lp. 2 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000.00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach