Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do garaży w Zawadzkiem

Gmina Zawadzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 462 31 00 , fax. 77 462 31 75; 462 31 76
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawadzkie
  ul. Dębowa 13 13
  47-120 Zawadzkie, woj. opolskie
  tel. 77 462 31 00, fax. 77 462 31 75; 462 31 76
  REGON: 00053108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawadzkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do garaży w Zawadzkiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do garaży w Zawadzkiem Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Projekt przebudowy drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej przewiduje wzmocnienie nawierzchni poprzez stabilizację tłuczniem, a następnie wykonanie dwuwarstwowego cienkiego dywanika na zimno typu slurry seal. Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe, przestawienie istniejącego krawężnika w obrębie chodnika zlokalizowanego na włączeniu drogi wewnętrznej do wojewódzkiej nr 901 wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni. Odwodnienie - odwodnienie bez zmian - tak jak dotychczas, wody opadowe o roztopowe odprowadzane będą na pobocza, gdzie będą wsiąkać. Podbudowy - z kruszywa łamanego niesortowalnego 0/31,5 mm o gr. 20 cm, skropione emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-emulsyjnych - dwuwarstwowy cienki dywanik na zimno typu slurry seal. Zakres robót przewiduje także uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy pasem o szerokości 0,5 m. Główne parametry geometryczne drogi - długość 120 m - szerokość 5,0 m - powierzchnia ~ 580,5 m2 - spadki poprzeczne i podłużne dostosować do ukształtowania terenu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej, które stanowią załączniki do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100 ) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniężnej - na konto Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem - Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Nr 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006 z adnotacją - Wadium przetargowe Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do garaży w Zawadzkiem b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty ,o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Wadium wymienione w ppkt. b-e w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 30.09.2014r. do godz. 9:00 3. Zwrot wadium Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Oferty bez wniesionego wadium zostaną odrzucone.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zawadzkie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach