Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej do budynków Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, Ul. Głogowska 27
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 579 895 , fax. 774 552 979
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
  Ul. Głogowska 27 27
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 579 895, fax. 774 552 979
  REGON: 00019671800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcre.opolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej do budynków Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Punkty poboru energii elektrycznej znajdują się na terenie miasta Opola i w miejscowości Niwki gmina Chrząstowice. Punktów poboru energii elektrycznej jest 3: - 2 punkty pomiarowe w taryfie C 21 - obiekty w Opolu - 1 punkt pomiarowy w taryfie C 11 - zasilające obiekt ośrodka szkoleniowego w Niwkach Szczegółowy wykaz punktów pomiarów energii elektrycznej wraz z opisem charakterystyki punktu, mocy umownych zamówionych, znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie rocznym dla wszystkich punktów pomiarowych wynosi 305820,00 kWh. W okresie trwania umowy: 305820,00 kWh Określenie szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Energia elektryczna musi spełnić standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z późn. zm., zwanej dalej Prawo energetyczne), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy oraz Normami Polskimi. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy o świadczeniu usług dystrybucji zawartej przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej tj. TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Zawiła 65 L.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.rcre.opolskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach