Przetargi.pl
Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-220 Byczyna, Rynek 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 413 41 50 , fax. 77 413 41 50
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Rynek 1 1
  46-220 Byczyna, woj. opolskie
  tel. 77 413 41 50, fax. 77 413 41 50
  REGON: 53141299300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami. Szczegóły zawiera - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ. Podane ilości zużycia ciepła, są ilościami szacunkowymi i ich ilość może ulec zmianie. 2.2. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 09300000-2 Dostawa energii cieplnej 50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych 50721000-5 Obsługa instalacji grzewczych 42515000-9 Kotły lokalnych układów ogrzewania 2.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czynsz dzierżawny roczny
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach