Przetargi.pl
Dokumentacja geodezyjno - prawna - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr: ZP-016/II/95/2014/U

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4000900 , fax. 077 4000951
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
  ul. 1 Maja 6 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4000900, fax. 077 4000951
  REGON: 01034470800696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja geodezyjno - prawna - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr: ZP-016/II/95/2014/U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dokumentacja geodezyjno - prawna - 2 zadania częściowe. 1.) Zadanie częściowe nr 1. Sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych niezbędnego do zmiany użytku na działce 407 obręb Widzówek, gmina Kruszyna, powiat częstochowski, woj. śląskie objętej KW CZ1C/00093937/7 z Wp na W. 2.) Zadanie częściowe nr 2. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych pozwalającego na odłączenie działek nr 645/146, 649/146, 653/146, 654/146 km 1B obręb Kochcice, gmina Kochanowice, powiat lubliniecki o łącznej pow. 1,2113 ha z księgi wieczystej CZ1L/00053148/6 i założenie dla nich nowej księgi wieczystej z ujawnieniem Agencji w dziale II nowo założonej KW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 791310001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.anr.gov.pl/web/guest/anr/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach