Przetargi.pl
Przebudowa drogi w Wilkowie do plaży z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej

Gmina Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, Rynkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 750 916 , fax. 684 750 916
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świebodzin
  Rynkowa 2
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 684 750 916, fax. 684 750 916
  REGON: 97077053400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiebodzin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w Wilkowie do plaży z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Wilkowie do plaży z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej. Zakres ww. zadania obejmuje następujące działki: 1; 36/1; 32/3 i 34/10 obręb 0020 Wilkowo. 2. W ramach ww. zadania wykonane zostaną następujące roboty budowlane: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka elementów zagospodarowania, wykonanie czasowej organizacji ruchu), - roboty ziemne, - podbudowy, - roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodniki – dojścia dla pieszych do posesji, zjazdy, miejsca postojowe, progi, schody – nawierzchnia z kostki betonowej, miejsca postojowe – nawierzchnia z tłucznia kamiennego), - elementy ulic (ustawienie krawężników, obrzeży i oporników betonowych), - zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury (ułożenie rur ochronnych dwudzielnych, regulacja pionowa istniejących studni i zaworów), - wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, - wykonanie kanalizacji sanitarnej, - likwidacja kolizji elektroenergetycznej, - montaż ogrodzenia (przy plaży) z siatki o wysokości 1,60m na słupkach stalowych wraz z wykonaniem stóp fundamentowych oraz z wymianą bramy wjazdowej i furtki, - montaż piłkochwytów (na długości boiska) o wysokości 4,00m na słupkach stalowych wraz z wykonaniem stóp fundamentowych, - wykonanie schodów terenowych z balustradą, - roboty wykończeniowe (humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 15cm, umocnienie skarp płytami ażurowymi, umocnienie skarp i dna rowów brukiem na gotowej warstwie betonu – wylot; umocnienie dna jeziora gabionami na geotkaninie przy wylocie), - wykonanie nasadzeń 11 szt. drzew wraz z pielęgnacją, - wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, progi zwalniające), - wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych/przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego. Uwaga: Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca winien z udziałem ornitologa dokonać szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. Uwaga: Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru końcowego kanalizacji deszczowej jest pozytywny wynik przeglądu kamerą TV wybudowanego kanału deszczowego wraz z przykanalikami. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu filmu z inspekcji TV wraz z niezależną opinią. W wycenie oferty należy ująć kamerowanie kanalizacji deszczowej. Uwaga: Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej jest pozytywny wynik przeglądu kamerą TV wybudowanego kanału sanitarnego. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu filmu z inspekcji TV wraz z niezależną opinią. W wycenie oferty należy ująć kamerowanie kanalizacji sanitarnej. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w załączniku nr 8 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a do SIWZ oraz w dokumentach określonych w pkt 3. 5. W załączniku nr 1b do SIWZ zamieszczony został przedmiar robót. Zamawiający informuje, iż w/w przedmiar robót stanowią jedynie dokument pomocniczy – w celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami niniejszej SIWZ. 6. Wykonawca wykona zamówienie z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603 (PKO BP) z oznaczeniem: „Wadium: Droga w Wilkowie do plaży”. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium w: - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. Dokument wadium powinien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty, z oznaczeniem: „Wadium: Droga w Wilkowie do plaży”. 8. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli oryginał dokumentu wadium zostanie złożony wraz z ofertą (w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty) przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, obejmować czas związania Wykonawcy ofertą i winny zawierać, w szczególności następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt 1 ROZDZIAŁU XI. SIWZ. 3) Pisemne zobowiązanie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, o którym mowa pkt 2.1 ROZDZIAŁU XII. SIWZ. 4) Dokument wadium w przypadku wniesienia w formie, o której mowa w pkt 7 ROZDZIAŁU XVI. SIWZ. 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach