Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu nowosolskiego w sezonie zimowym 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli ogłasza przetarg

 • Adres: 67100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 585 330 , fax. 684 585 330
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli
  ul. Wojska Polskiego
  67100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 684 585 330, fax. 684 585 330
  REGON: 97121818700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-nowasol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu nowosolskiego w sezonie zimowym 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie sieci dróg na terenie Powiatu Nowosolskiego o łącznej długości ok. 200,00 km w sezonie zimowym 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej gotowości do prowadzenia zimowego utrzymania dróg (odśnieżania i usuwania śliskości) od dnia 15.11.2019 r. do dnia 15.04.2022 r. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania: ZADANIE I – obejmuje utrzymanie ¼ długości dróg na terenie powiatu, ZADANIE II – obejmuje utrzymanie ¼ długości dróg na terenie powiatu, ZADANIE III – obejmuje utrzymanie ¼ długości dróg na terenie powiatu, ZADANIE IV – obejmuje utrzymanie ¼ długości dróg na terenie powiatu, 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest otrzymanie powiadomienia od zamawiającego (telefonicznie lub mailowo) o rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg. Przed przystąpieniem do realizacji zadań zimowego utrzymania dróg Zamawiający ustali z Wykonawcą trasy przejazdu pojazdów. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. 4. Wykonawca wyraża zgodę na montaż urządzeń monitorujących (GPS) pracę sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Koszty związane z zakupem sprzętu monitorującego ponosi Zamawiający. Koszty związane montażem sprzętu monitorującego ponosi Wykonawca. 5. Zamawiający gwarantuje miesięczną wypłatę ryczałtu w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych brutto) w okresie pozostawania w gotowości do zimowego utrzymania dróg (w terminie od 15.11 do 15.04 w danym sezonie). 6. Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg Akcję zimowego utrzymania dróg (odśnieżania i usuwania śliskości) będzie prowadził ze strony Powiatowego Zarządu Dróg – Kierownik Zespołu. W razie potrzeby Kierownik Zespołu będzie telefonicznie powiadamiał wykonawcę o potrzebie uruchomienia sprzętu do zimowego utrzymania dróg (odśnieżania i usuwania śliskości). Wykonawca zobowiązany jest podstawić na wezwanie telefoniczne sprzęt zimowego utrzymania dróg (odśnieżania i usuwania śliskości) na wskazaną godzinę, lecz nie później niż w ciągu 4 godziny od wezwania. Rejestr czasu pracy sprzętu prowadzi przedstawiciel Zamawiającego - Kierownik Zespołu. Wykonawca zobowiązuje się do podania w formularzu oferty nr telefonu osoby odpowiedzialnej za realizację zadań określonych umową. Wykonawca przekazuje za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy/sprzęt Kierownikowi Zespołu informacji o aktualnym stanie przejezdności dróg oraz zapewnia obsadę całodobową na pracującym sprzęcie. 7. Sprzęt W niniejszej SIWZ podane zostały minimalne ilości jednostek sprzętowych jednak w interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości sprzętu, który pozwoli mu wykonać usługę w określonym standardzie (np. w przypadku awarii jednostki). Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej podmiany lub naprawy sprzętu. Zamawiający musi mieć dostępny w maksymalnym zakresie zestaw sprzętu niezbędny do zimowego utrzymania dróg (odśnieżania i usuwania śliskości) określony w niniejszej SIWZ. Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg (odśnieżania i usuwania śliskości) powinien zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2005 roku Nr 108, póź. 908 ze zmianami), musi być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 i § 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 roku Nr 32,poz. 262 ze zm.). Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 9 wyżej wymienionego rozporządzenia. Zamawiający do usuwania śliskości udostępni : a) Piaskarko - solarkę o pojemności 4 m3 b) pług średni o szerokości odśnieżania 2,7 m c) mieszankę piaskowo – solną Wynajęty sprzęt do zimowego utrzymania dróg będzie przeznaczony do odśnieżania i usuwania śliskości zimowej polegającej na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z dnia 24 listopada 2005 roku nr 230, poz. 1960) oraz usłudze sprzętowej polegającej na załadunku mieszanki piasku z solą przy pomocy ładowarki na sprzęt posypujący (piaskarki, materiał posypujący Zamawiającego). Wykonawca na swój koszt zamontuje oraz podłączy piaskarki i pługi na nośniki. Piaskarki posiadają własny silnik napędzający mechanizm posypywania. Wykonawca dba o powierzony sprzęt, a po zakończeniu prac przy zimowym utrzymaniu oczyści, umyje, zdemontuje oraz dostarczy do bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 100 b. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie następujący sprzęt: - samochód wraz z kierowcą dostosowany do obsługi piaskarki z napędem hydraulicznym (z samochodu) - min. 1 sztuka na każde dwa zadania, - samochód ciężarowy wraz z kierowcą jako nośnik pod piaskarkę (z własnym napędem) oraz pług - min. 1 sztuka na każde dwa zadania, UWAGA: przy kalkulacji ceny pracy samochodów należy uwzględnić koszty związane z załadunkiem materiału uszorstniającego zapewnionego przez Zamawiającego, który dostępny będzie w magazynie Zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 100 b, w Nowej Soli
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60181000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - dla ZADANIA I - 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) - dla ZADANIA II - 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) - dla ZADANIA III - 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) - dla ZADANIA IV - 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) W przypadku składania oferty na kilka zadań należy zsumować kwotę wadium poszczególnych zadań. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Uwaga W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 70 1560 0013 2004 8709 5000 0005 z dopiskiem „wadium w postępowaniu przetargowym, znak sprawy: PZD.3411.13.2019 – zadanie I, II, III lub IV". Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 5. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.8 i 14.9 SIWZ. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga by Wykonawca wraz z w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu złożył: - oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek ten w pełni obciąża wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach