Przetargi.pl
„Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie”

Gmina Włoszczowa ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3942669 w. 104 , fax. 413 942 339
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włoszczowa
  ul. Partyzantów 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3942669 w. 104, fax. 413 942 339
  REGON: 29100992300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie, które są realizowane przez dwóch zamawiających Gmina Włoszczowa dla części II i Powiat Włoszczowski dla części I.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:Część I – „Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej we Włoszczowie” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4380 - obręb ewidencyjny 0006 – miasto Włoszczowa, nr 4380/36 - obręb ewidencyjny 0008 – miasto Włoszczowa, nr 4620/8, 4620/10, 4620/12, 4620/6, 4621/2, 4621/3 - obręb ewidencyjny 0009 – miasto Włoszczowa. Zakres robót obejmuje wykonanie: - robót przygotowawczych i pomiarowych, - roboty rozbiórkowe i roboty ziemne, - wymiany i poszerzenia nawierzchni ulicy poprzez frezowanie i rozbiórkę istniejącej nawierzchni,-nowej dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego t.j. warstwy wiążącej o gr. 6cm i warstwy ścieralnej o gr. 5cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o gr. 23 cm i podbudowie ze stabilizacji cementem o gr. 20 cm,-przebudowy istniejących chodników (wraz ze zjazdami przez chodnik) z obramowaniem od strony nawierzchni krawężnikiem betonowym,-urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci oznakowania poziomego grubowarstwowego masami termoplastycznymi,-ustawienia barier ochronnych U-12a,-regulacji wysokościowej istniejących studzienek ściekowych, studni rewizyjnych, studzienek dla zaworów wodociągowych,- regulacji w poziomie istniejących studzienek ściekowych wraz z wpustami (dostosowanie do lokalizacji krawężników betonowych oraz najniżej położonych punktów wysokościowych), - robót odtworzeniowych,-robót wykończeniowych i porządkowych,-inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przebudowa drogi zostanie wykonany w granicach istniejącego pasa drogowego. Część II – „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie” Kanalizacja zlokalizowana będzie na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4375, 4380, 5222, 7045, 7064 – obręb ewidencyjny 06 – Włoszczowa, 4380/36, 5046/2, 5047/2, 7010, 7015, 7016, 7019/2, 7021, 7022 – obręb ewidencyjny 08 – Włoszczowa, 4620/6, 4620/8, 4620/10, 4620/12, 4621/2, 4621/3 – obręb ewidencyjny 09 – Włoszczowa. Zakres robót obejmuje wykonanie:-robót przygotowawczych i pomiarowych (obsługa geodezyjna ciągła w trakcie realizacji zadania),-robót ziemnych wraz z wymianą gruntów nie spoistych,-robót pomocniczych w tym zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej,-montażu rur ochronnych na istniejącej infrastrukturze technicznej,-kanału z rur jednorodnych PE-HD o średnicy od 300 do 800 mm,-kanału z rur jednorodnych PP o średnicy 200,-montażu rur ochronnych PCV 500 mm,-montażu studzienek żelbetowych z włazem typu ciężkiego od 1000 do 1600 mm,-montażu trójników z PE-HD 300/200 mm, 600/200 mm, 800/200 mm,-montażu wpustów deszczowych z osadnikiem z kratą zwykłą prostokątna,-odwodnienia liniowe – korytka o szerokości 300 mm z rusztem żeliwnym szczelinowym,-robót odtworzeniowych (drogi, chodniki, zieleńce), -robót wykończeniowych i porządkowych,-inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,-kamerowania powykonawczego wykonanej kanalizacji deszczowej,-badań zagęszczenia gruntu przy pomocy specjalistycznego laboratorium na całym odcinku kanalizacji deszczowej Etap I dla części II konieczny do zrealizowania w 2019r. będzie obejmował:- wykonanie części 1 zamówienia tj. przebudowy drogi powiatowej w ul. Wiśniowej,- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi w minimalnym zakresie obejmującym roboty od włączenia w ul. Partyzantów aż do momentu wyjścia rurociągiem poza pas drogowy drogi powiatowej ul. Wiśniowej do najbliższej studni rewizyjnej, na całym odcinku drogi. Zalecany zakres wykonania kanalizacji deszczowej dla etapu I:-odcinek DA 1 - DA 8 wraz z wpustami WA 2, WA 3, WA 4, WA5,-odcinek TA 1 - DA 4.1 wraz z wpustem WA 1,-odcinek DB 2 - DA 28 wraz z wpustami WA 6, WA 7, WA 8, WA 9, WA 10, WA 11, WA 12, WA 13, WA 14, WA 15, 2 x WA16, WA 17, WA 18 (droga przy szkole), WA 19, WA 20, WA 21, WA 22, WA 23, WA24, WA 25, WA 26, WA 27, WA 28, WA 29, WA 30, WA 31, WA 32, WA 33, WA 34, WA 35, WA 36, WA 37, WA 38, WA 39, WA 40, WA 41, WA 42, WB 1, WB 2,-odcinek DC 1 - DB 2,-odcinek DB 1 - DD 2 wraz z wpustami WD 1, WD 2, WD 3, WD 4,-odcinek DA 9 - DE 1 wraz z wpustami WE 1, WE 2, WE 3,-odcinek DA 10 - DF 2 wraz z wpustami WF 1, WF 2, WF 3,-odcinek DA 13 - plac Biedronki-odcinek DA 21 - DL 2 wraz z wpustami WL 1, WL 2, WL 3, WL 4, które przedstawiają się w podziale na rury PE-HD o średnicach 800, 700, 600, 500,450, 300, oraz na rury PP o średnicy 200.Pozostały zakres robót obejmujący kanalizację deszczową w osiedlu Brożka należy wykonać jako Etap II w terminie określonym w ofercie. Zakres wykonania kanalizacji deszczowej dla etapu II:-odcinek DC 1 - DC 4 wraz z wpustami WC 1, WC 2, WC 3, WC 4, WC 5, WC 6,-odcinek DD 2 - DD 4 wraz z wpustami WD 5, WD 6, WD 7, WD 8, WD 9,-odcinek DE 1 - DE 2 wraz z wpustem WE 5,-odcinek TE 1 – WE 4,-odcinek DF 2 - DF 14 wraz z wpustami WF 4, 2 x WF 6, WF 7, WF 8, WF 9, WF 10, WF 11, WF 12, WF 13, WF 14, WF 15, WF 16, WF 17, WF 18, WF 19, WF 20, WF 21,-odcinek DF 3 - DF 3.1 wraz z wpustami WF 5, WF 5.1,-odcinek DF 5 - DK 5 wraz z wpustami WK 1, WK 2, WK 3 (odwodnienie liniowe), WK 4, WK 5, WK 6,-odcinek DF 6 - DJ 5 wraz z wpustami WJ 1, WJ 2, WJ 3, WJ 4, WJ 5, WJ 6, WJ 7, WJ 8, WJ 9,-odcinek DF 11 - DI 2 wraz z wpustami WI 1 (odwodnienie liniowe), 2 x WI 2,-odcinek DF 13 - DM 3 wraz z odejściem do odwodnienia terenu-odcinek DF 14 - DG 2 wraz z wpustami WG 1, WG 2, WG 3, WG 4,- odcinek DF 14 - DH 2 wraz z wpustami WH 1, WH 2, WH 3, WH 4, - odcinek DL 2 - DL 5 wraz z wpustami WL 6, WL 7, WL 8, WL 9, WL 10, WL 11,- odcinek TL 1 – WL 5,które przedstawiają się w podziale na rury PE-HD o średnicach 450, 400, 350, 300, oraz na rury PP o średnicy 200.Szczegółowy opis przedmiotu umów zawierają stanowiące załączniki do S.I.W.Z:-dokumentacja techniczna dla części II,-przedmiary robót dla części I, -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla części I i II. Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót dla części II zamówienia nie stanowią elementu opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do SIWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: -dla części I zamówienia 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) -dla części II zamówienia 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert;
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z 2004r. poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach