Przetargi.pl
Przebudowa drogi w Garbatce Zbyczyn

Gmina Garbatka-Letnisko ogłasza przetarg

 • Adres: 26-930 Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6210194, 6210163 w. 22 , fax. 48 6210054
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Garbatka-Letnisko
  ul. Skrzyńskich 1 1
  26-930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie
  tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, fax. 48 6210054
  REGON: 00053193800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garbatkaletnisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w Garbatce Zbyczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi w Garbatce Zbyczyn. W ramach zadania należy wykonać1.1Przebudowę odcinka drogi gminnej w m. GarbatkZbyczyn, o długości ok. 380 mb. Konstrukcję nawierzchni należy wykonać dla ruchu KR 1, podbudowa drogi tłuczniowa wykonana dwuwarstwowo o łącznej grubości 23 cm. 1.2 Parametry konstrukcyjne projektowanej drogibeton asfaltowy dla KR 1 warstwa ścieralna AC 11S5070 gr. 4 cbeton asfaltowy dla KR 1 warstwa wiążąca AC 16W5070 gr.4 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna z mieszanki sort 031,5 mm gr. 8 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna z mieszanki sort. 063 mm gr.15 cm1.3 Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przyległy teren i do naturalnych cieków wodnych. Nie przewiduje sie renowacji rowów. W ramach przebudowy przewidziano przedłużenie istniejącego przepustu zjazdowego betonowego na włączeniu do drogi powiatowej14 Pobocza i zjazdy z drogi: Nie przewiduje się wykonania poboczy i zjazdów.Szczegółowe parametry techniczne Zamawiający zawarł w opisie technicznym i przedmiarach robót.2 Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robót stanowiącymi integralną część SIWZ. Roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona zgodnie ze sztuką budowlana oraz obowiązującymi normami. 3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizytacji realizacji przedmiotu zamówienia, która ma na celu uzyskanie dodatkowych informacji potrzebnych do opracowania oferty i jej prawidłowej wyceny. Cena ofert musi zawierać wszelkie prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wizję w terenie wykonawca dokonuje na własny koszt. Zaleca się , aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i normami. 5. Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zamówienia w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia i zapewnia osoby posiadające stosowne uprawnienia. 7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada bez ograniczeń za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.8. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.9. O rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci wg uzgodnień. 10. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót w których znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.11. Zamówienie obejmuje wszystkie roboty ujęte w opisie technicznym i przedmiarach robót stanowiącymi integralną część SIWZ.12.Odtworzy stan pierwotny miejsc uszkodzonych w trakcie robót. Po wykonaniu robót na terenie danej nieruchomości, Wykonawca uzyska od właściciela nieruchomości oświadczenie, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego. 13. O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe, właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości przez które lub na których będą prowadzone prace konserwacyjne i utrzymaniowe, w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszt nadzoru właścicieli lub sieci według uzgodnień. 14. W trakcie realizacji zadania Wykonawca: a Zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami, b Dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy, c Wykona badania i ekspertyzy na życzenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, dZapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i poniesie odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,e Zapewni obsługę geodezyjną na własny koszt. f Odtworzy stan pierwotny miejsc uszkodzonych w trakcie robót.g Sporządzi dokumentację geodezyjną powykonawczą w miejscu budowy, która w 3 egz. zostanie przekazana Zamawiającemu. Pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, które są niezgodne z lokalizacją uwidoczniona na mapach zasadniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniających dokumentację projektową. Inwentaryzacja musi być zarejestrowana w PODGiK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej na nośniku CD-ROM 15. Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia tj. na wszystkie wykonane roboty, zabudowane materiały i urządzenia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 16. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.17. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ i w załącznikach do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania materiały, urządzenia, będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały wymagane normy. Obowiązek jednoznacznego wykazania ich równoważności, w stosunku do przyjętych w założeniach projektowych, spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 4000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: przedłużenie terminu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garbatkaletnisko.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach