Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa etap 2 długości 1498 m

Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 232 204 , fax. 438 232 204
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zduńskowolski
  ul. Złotnickiego 25
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 438 232 204, fax. 438 232 204
  REGON: 73093479500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzdunskowolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa etap 2 długości 1498 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4909E o długości 1498 m, w kilometrażu 1+503 do 3+001 określonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres inwestycji obejmuje: - wykonanie jezdni o szerokości 5,50 m o nawierzchni bitumicznej o długości 1498 m wraz z utwardzonymi poboczami na długości jezdni; - wykonanie zjazdów z destruktu asfaltowego; - odtworzenie rowów przydrożnych po obu stronach jezdni; - przebudowę przepustów; - wykonanie oznakowania. Przedmiot zamówienie obejmuje również: - zapewnia pełnej obsługi geodezyjnej, w szczególności wyznaczenie na gruncie elementów robót, zabezpieczenie znaków geodezyjnych granic działek na linii granicy działki drogi oraz stałych punktów osnowy geodezyjnej (w przypadku ich naruszenia odtworzenie); - prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, - zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz uwzględni ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania robót budowlanych wraz ze sporządzeniem projektu organizacji ruchu na czas budowy i jego wprowadzeniem; - odwiezienie nadmiaru destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznej, materiałów podbudowy drogi oraz drewna stanowiących własność Zamawiającego, na odległość do 15 km, w miejsce/a wskazane przez Zamawiającego oraz zagospodarowania we własnym zakresie nadmiaru ziemi z korytowania, gruzu, brył korzeniowych i gałęzi; - ułożenie warstwy nawierzchni na całej szerokości jezdni – bez szwu podłużnego i przy zminimalizowaniu ilości szwów poprzecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje dokumentacji projektowej stanowiących załączniki Nr 8 do SIWZ. W skład dokumentacji projektowej wchodzi: a) projekty budowlane, w skład których wchodzą: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E Choszczewo - Krokocice – Lichawa Odcinek od km 0+000 do km 2+560, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E Choszczewo - Krokocice – Lichawa Odcinek od km 2+560 do km 4+611. b) projekty wykonawcze, w skład których wchodzą: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E Choszczewo - Krokocice – Lichawa Odcinek od km 0+000 do km 2+560, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E Choszczewo - Krokocice – Lichawa Odcinek od km 2+560 do km 4+611. c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) , d) Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej Nr 4909E Choszczewo - Krokocice – Lichawa gmina Szadek, województwo łódzkie. Uwaga: Dokumentacja projektowa została podzielona na dwa odcinki i obejmuje swym zakresem odcinek drogi od km 0+000 do km 2+560 oraz odcinek od km 2+560 do km 4+611. Niniejsze postępowanie dotyczy zakresu robót określonych dokumentacją projektową na odcinku od km 1+503 do km 3+001. Odcinek drogi od km 0+000 do km 1+503 został wykonany w ramach odrębnego zadania. Wykonawca w zakresie robót przewidzianych przedmiotowym zamówieniem winien wykonać połączenie nowo wykonywanej drogi z odcinkiem wykonanym. e) Projekt docelowej organizacji ruchu Projekt zamienny od km 1+495 do km 4+380 Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E Choszczewo – Krokocice - Lichawa f) Zgłoszenie wykonania robót z dnia 15.04.2016r. g) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych PLN) 2. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem ostatecznego składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Powiatu Zduńskowolskiego prowadzone w Banku PKO BP S.A. , nr rach.: 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014, w tytule przelewu należy podać: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa etap 2 długości 1498 m”; 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowej kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm. ). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty – nie dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu. Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty w oryginale . 5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje godzina i data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzulę gwarantującą wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2 Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3 Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy. 5 Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 6 Dowód wniesienia wadium (w przypadku formy niepieniężnej). 7 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach