Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów - Łęczno i Nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno - Etap II

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Aleje 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 732 72 23 , fax. 44 732 71 74
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Aleje 3 Maja 33
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 732 72 23, fax. 44 732 71 74
  REGON: 59065458100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów - Łęczno i Nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lokalizacja inwestycji: dz. ewid. nr 531, 575/2, obręb Łęczno, gm. Sulejów PARAMETRY TECHNICZNE DROGI, POBOCZY Projektowana przebudowa drogi powiatowej posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z póź. zm.): a) kategoria drogi - powiatowej; b) klasa techniczna drogi - Z; c) kategoria ruchu - KR3; d) prędkość projektowa - Vp= 50 km/h, teren zabudowany, Vp= 70 km/h, poza terenem zabudowany; e) przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o dwóch pasach (po jednym dla każdego kierunku); f) szerokość jezdni - 6,00 m; g) szerokość pasa ruchu - 2 x 3,00 m; h) szerokość utwardzonego pobocza bitumicznego - do 1,50 m; i) szerokość pobocza utwardzonego kruszywem - 1,00 m; j) spadki poprzeczne:  droga - 2,0%,  pobocza - 8,0%. k) pochylenie podłużne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi. Zaprojektowano przebudowę drogi powiatowej w klasie technicznej "Z", ze wszystkimi parametrami dostosowanymi do wymagań dla drogi tej klasy. Konstrukcja jezdni, poboczy W ramach planowanej inwestycji zostanie przebudowana jezdnia, polegająca na poszerzeniu jezdni asfaltowej, dostosowując ją do szerokości 6,00 m, odtworzone pobocza gruntowe. Warstwy konstrukcyjne elementów dróg, przedstawiają się następując: Konstrukcja jezdni przy zmianie spadku  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (wg PN-EN 13108-1) AC11S - 4 cm;  warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego (wg PN-EN 13108-1) AC16W - 50 kg/m2;  istniejąca nawierzchnia bitumiczna;  istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego. Konstrukcja jezdni na poszerzeniu i utwardzeniu terenu  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (wg PN-EN 13108-1) AC11S- 4 cm;  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (wg PN-EN 13108-1) AC16W- 4 cm;  warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (wg PN-EN 13242) - 5 cm;  podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-63,0 mm (wg PN-EN 13242) - - 15 cm;  warstwa stabilizująca (Pś) (wg PN-EN 13242) - 10 cm;  grunt rodzimy. Łączna grubość konstrukcji jezdni: 38 cm. Nawierzchnię jezdni należy wykonać ze spadkiem jednostronnym i dwustronnym wynoszącym 2%. Przed wykonaniem nowej warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2010. Wymagany minimalny wtórny moduł odkształcenia górnej warstwy podbudowy mierzony płytą 300mm, powinien wynosić E2 = 80 MPa (ewentualnie płytą obciążaną dynamicznie Evd≥64 MN/m2). Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem dwustronnym 2%. Przed wykonaniem nowej warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2010. Ukształtowanie wysokościowe osi jezdni przedstawiono na profilu podłużnym. Pobocza Dla przekroju drogowego, drogi powiatowej przewidziano jednostronne pobocze wzmocnione kruszywem łamanym oraz pobocze asfaltowe. Pobocze od strony wschodniej należy wyprofilować i zakończyć warstwą kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm, grubości 10 cm, zagęszczonego. Spadek poprzeczny pobocza 8%. Szczegółowy zakres inwestycji oraz wymagania jakościowe określa projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz cenowy (zgodne ze wzorem formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ). 2) W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów: pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w oryginale). Zgodnie z zapisami § 9.1. Rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów - w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale X - SIWZ (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). 4) W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). 5) W przypadku oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów o równoważnych parametrach technicznych, należy dodatkowo złożyć wraz z ofertą : a) oświadczenie, że złożył ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej. b) wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów równoważnych 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) – każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą – aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach