Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim – ul. Dzieci Polskich – etap I

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447103314
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. św. Antoniego 41
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447103314
  REGON: 59065355300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-tomaszowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim – ul. Dzieci Polskich – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim – ul. Dzieci Polskich – etap I. Zakres robót obejmuje: Roboty drogowe: budowa chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i parkingów na ul. Dzieci Polskich po stronie bloków w zakresie - roboty rozbiórkowe, - wykonanie zasadniczych robót ziemnych, korytowanie pod nawierzchnie, - wykonanie dolnych warstw podbudów, - wykonanie elementów dróg – ustawienie krawężników, obrzeży, - wykonanie nawierzchni chodników, ciągu pieszo - rowerowego, parkingów z kostki brukowej betonowej, - wykonanie uzupełnienia szczeliny przy krawężniku z mas mineralno-bitumicznych, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Uwaga Istniejące chodniki i parkingi z kostki brukowej betonowej bez zmian.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach