Przetargi.pl
Dostawa produktów żywnościowych do kuchni Żłobka Miejskiego w Koluszkach

Urząd Miejski w Koluszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 95040 Koluszki, ul. 11-go Listopada
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 256 700 , fax. 447 145 840
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koluszkach
  ul. 11-go Listopada 65
  95040 Koluszki, woj. łódzkie
  tel. 447 256 700, fax. 447 145 840
  REGON: 59064836200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywnościowych do kuchni Żłobka Miejskiego w Koluszkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot Zamówienia 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni Żłobka Miejskiego w Koluszkach przy ul. Staszica 36. 2) Dostawa dotyczy takich produktów żywnościowych jak: mięso i wędliny, różne produkty spożywcze, produkty z ziarna i skrobi, produkty mleczarskie, ryby i przetwory rybne, warzywa i owoce, produkty głęboko mrożone i jaja- według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 3) Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 2 do SIWZ. 4) Zamawiający zgodnie z art. 36aa ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 6 części, jak poniżej: część 1: dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych; część 2: dostawa różnych produktów spożywczych oraz jaj; część 3: dostawa produktów z ziarna i skrobi; część 4: dostawa produktów mleczarskich; część 5: dostawa ryb i przetworów rybnych oraz mrożonek; część 6: dostawa warzyw i owoców oraz produktów głęboko mrożonych; II. Inne istotne informacje dotyczące przedmiotu prowadzonego postępowania. 1)Podane w załączniku nr 2 ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres realizacji zamówienia. 2) Artykuły objęte tym postępowaniem muszą spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich norm zharmonizowanych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016, w sprawie grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154 z dnia 2016.08.01). 3) Wykonawca zrealizuje dostawy artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego w Koluszkach własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Rozładunek następuje ze środka transportu do magazynu zamawiającego. 4) Wykonawca nieodpłatnie użyczy pojemników, skrzynek itp. przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Żłobka Miejskiego w Koluszkach na okres do następnej dostawy. Wszystkie objęte zamówieniem produkty dostarczane muszą być w odpowiednich opakowaniach oraz skrzynkach (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością). 5) Dostawy będą realizowane systematycznie w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym. Zakłada się, że: - mięsa i wędliny będą dostarczane nie częściej niż cztery razy w tygodniu, - różne produkty spożywcze i jaja nie częściej niż dwa razy w tygodniu, - produkty z ziarna i skrobi codziennie rano, - produkty mleczarskie nie częściej niż dwa razy w tygodniu, - ryby i przetwory rybne nie częściej niż raz w tygodniu, - warzywa i owoce nie częściej niż trzy razy w tygodniu, - mrożonki nie częściej niż raz w tygodniu, 6) Dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu. 7) Wykonawca dostarczy produkt świeży, I klasy i mający odpowiedni termin przydatności do spożycia. 8) Dostawca gwarantuje, że mięso jest każdorazowo badane, a na żądanie przedstawi stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii. 9) Przy każdorazowej dostawie towaru wykonawca zobowiązany jest dołączyć handlowy dokument identyfikacyjny oraz uwzględnić ubytek towaru na opakowania np: sznurki, folie, siatki, plomby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto do oferty należy załączyć: 1) Formularze ofertowe (wypełnione na zadania, na które Wykonawca składa ofertę- załączniki nr 1a - 1f do SIWZ. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie składa oferty na daną część, należy załączyć wykreślony/wyzerowany formularz ofertowy. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy– jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, 3) dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach