Przetargi.pl
Skwer na Miłaczkach

Miasto Radomsko ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 854 571 , fax. 044 6854513, 6854521
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radomsko
  ul. Tysiąclecia 5
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 446 854 571, fax. 044 6854513, 6854521
  REGON: 590648238
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radomsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Skwer na Miłaczkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Skwer na Miłaczkach” Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacjami technicznymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie określonym przedmiarami robót, opracowanymi przez Biuro Projektów Budowlanych Kontur Marcin Ściubak, ul. Słoneczna 7, 97-532 Żytno oraz zasadami wiedzy technicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególnośći: - utwardzenie nawierzchni, - dostawę i montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, szachy betonowe, zestaw sprawnościowy, tablica informacyjna), - wykonanie przyłącza wodociągowego, - budowa instalacji oświetlenia terenu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Przedmiar robót – budowa obiektów małej architektury - stanowiący dodatek nr 9 do SIWZ, 2) Przedmiar robót – budowa przyłącza wodociągowego - stanowiący dodatek nr 10 do SIWZ, 3) Przedmiar robót – budowa instalacji oświetlenia terenu - stanowiący dodatek nr 11 do SIWZ, 4) Mapa z zakresem prac przeznaczonych do realizacji – branża budowlana - stanowiąca dodatek nr 12 do SIWZ, 5) Mapa z zakresem prac przeznaczonych do realizacji – branża sanitarna - stanowiąca dodatek nr 13 do SIWZ, 6) Mapa z zakresem prac przeznaczonych do realizacji – branża elektryczna - stanowiąca dodatek nr 14 do SIWZ, 7) Projekt techniczny – budowa obiektów małej architektury w zakresie określonym przedmiarem robót - stanowiący dodatek nr 15 do SIWZ, 8) Projekt techniczny – budowa przyłącza wodociągowego - stanowiący dodatek nr 16 do SIWZ, 9) Projekt budowlany – budowa instalacji oświetlenia terenu w zakresie określonym przedmiarem robót - stanowiący dodatek nr 17 do SIWZ, 10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - budowa obiektów małej architektury w zakresie określonym przedmiarem robót – stanowiąca dodatek nr 18 do SIWZ, 11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - budowa przyłącza wodociągowego - stanowiąca dodatek nr 19 do SIWZ, 12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - budowa instalacji oświetlenia terenu w zakresie określonym przedmiarem robót -stanowiąca dodatek nr 20 do SIWZ,   13) Opinia geotechniczna - stanowiąca dodatek nr 21 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn zmian.). Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracownika budowlanego obejmujące cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, kierowników robót, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone we wzorze umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy opisanych w pkt II.7) niniejszego ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112710-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert w formie pisemnej oświadczenie, że : a) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w którym Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ. b) Podmiot(y) na którego(ych) zasoby powołuje się Wykonawca / Podwykonawca(cy) nie podlega(ją) wykluczeniu - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ. 2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: a) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) dokument lub dokumenty, które określają w szczególności - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje określone w lit. b mogą być zawarte np. w zobowiązaniu innego podmiotu. 3) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ, 4) uproszczone kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z pkt 17.3 SIWZ, 5) oświadczenia Wykonawcy, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w pkt 17.6 SIWZ – (formularz ofertowy), 6) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, zgodnie z pkt 14.3 lit. c SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach