Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na modernizację podjazdu przy ul. Sienkiewicza 137/141 w Łodzi

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91202 Łódź, ul. Warecka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 558 050 , fax. 426 521 635
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
  ul. Warecka 2
  91202 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 558 050, fax. 426 521 635
  REGON: 47306618800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsrm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na modernizację podjazdu przy ul. Sienkiewicza 137/141 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji podjazdu przy ul. Sienkiewicza 137/141 w Łodzi według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączonych projektów architektoniczno-budowlanych stanowiących załączniki nr 1A, 1B, 1C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w postępowaniu w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach