Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Wola Węgierska

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17 17
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Wola Węgierska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Wola Węgierska 2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie robót w branży drogowej , w tym: roboty przygotowawcze ( roboty pomiarowe, ręczne usuniecie w-wy ziemi urodzajnej, chodnik( roboty ziemne, koryta , krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie i zagęszczanie mechanicznie w-wy odsączającej, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, podbudowa z kruszywa naturalnego, nawierzchnia betonowa) rowy- wykopy- kanalizacja deszczowa ( studzienki ściekowe uliczne, przepusty rurowe pod zjazdami, ścieki z korytek, części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, budowle- studnie wpadowe, przykanaliki z rur PVC, poszerzenie jezdni( wykonanie koryta, podbudowa z kruszywa naturalnego, podbudowa z betonu, nawierzchnia z betonu asfaltowego- w-wa ścieralna. 3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera kosztorys ofertowy na Formularzu Nr 1 zawarty w Rozdziale II SIWZ , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawarte w Rozdziale IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa zawarta w Rozdziale V SIWZ . 4 Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia , w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach