Przetargi.pl
Pozyskanie środków gotówkowych na sfinansowanie inwestycji na poziomie nie mniejszym niż 9.000.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100), Generalnego Wykonawstwa oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy (energetycznego, gazowego, wod. - kan.), Pełnienie nadzoru Inwestorskiego, Pozyskanie i zrefinansowanie zadania bezzwrotnymi środkami finansowymi na poziomie nie mniejszym niż 10% wartości oferowanej przez Wykonawcę robót budowlanych netto, inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Skarbowskiego w Jarosławiu

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. ks. Jakuba Makary 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6215253 , fax. 16 6215253
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. ks. Jakuba Makary 1 1
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 16 6215253, fax. 16 6215253
  REGON: 65095344900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jtbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pozyskanie środków gotówkowych na sfinansowanie inwestycji na poziomie nie mniejszym niż 9.000.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100), Generalnego Wykonawstwa oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy (energetycznego, gazowego, wod. - kan.), Pełnienie nadzoru Inwestorskiego, Pozyskanie i zrefinansowanie zadania bezzwrotnymi środkami finansowymi na poziomie nie mniejszym niż 10% wartości oferowanej przez Wykonawcę robót budowlanych netto, inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Skarbowskiego w Jarosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Pozyskanie środków gotówkowych na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Skarbowskiego w Jarosławiu, na poziomie nie mniejszym niż 9.000.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100). 2. Generalnego Wykonawstwa inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Skarbowskiego w Jarosławiu oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy (energetycznego, gazowego, wod. - kan.) 3. Pełnienie nadzoru Inwestorskiego inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Skarbowskiego w Jarosławiu 4. Pozyskanie i zrefinansowanie zadania bezzwrotnymi środkami finansowymi na poziomie nie mniejszym niż 10% wartości oferowanej przez Wykonawcę robót budowlanych netto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113404
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jtbs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach