Przetargi.pl
Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 70
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0166215421 w. 217
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
  ul. 3 Maja 70 70
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 0166215421 w. 217
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.comjar.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje wykonanie Stacji Uzdatniania Wody dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr: 2775/4. na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją Starosty Jarosławskiego o pozwoleniu na budowę Nr 510/2013 z dnia 27.08.2013 r. Ogólna charakterystyka robót Roboty branży budowlanej: - wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych - przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego - wykonanie płyt żelbetowych pod urządzenia technologiczne - ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - montaż stolarki drzwiowej - montaż drzwi p.poż EI30 - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami - malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian - licowanie ścian płytkami na klej - posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej Roboty branży sanitarnej: Przyłącz kanalizacji i rurociagów wody dla stacji uzdatniania wody - rozbieranie placów z płyt żelbetowych pełnych - wykopy liniowe o ścianach pionowych - ażurowe umocnienie ścian wykopów - demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego - podłoża pod przewody z materiałów sypkich - rurociąg z rur polietylenowych PE - ułożenie rur osłonowych AROT - kanały z rur PVC łączonych na wcisk - studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego - osadnik kręgów żelbetonowych - zasypanie wykopów - wykonanie warstwy pod place z płyt żelbetowych - układanie placów z płyt żelbetowych pełnych Instalacja technologiczna: - montaż zbiorników solanki - montaż zbiornik magazynowy wody - montaż zestawu hydroforowego - montaż pompy głębinowej - montaż rurociągów z PVC - montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych - montaż przepustnicy międzykołnierzowej - montaż zaworów kulowych - montaż zaworów zwrotnych - montaż filtrów do wody z płukaniem wstecznym - montaż filtrów siatkowych do wody kołnierzowych - montaż wodomierzy śrubowych Roboty branży elektrycznej: -WLZ + tablice rozdzielcze 1 9 - Instalacje oświetleniowe podstawowe - Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V - Połączenia wyrównawcze - Demontaż istniejącej instalacji. - Próby i pomiary pomontażowe Zakres prac obejmuje ponadto: - organizację placu budowy i zaplecza budowy, - pełną obsługę geodezyjną budowy /tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza/, - wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: - uzyskanie wymaganych przepisami prawa odbiorów zamontowanych urządzeń wraz z uzyskaniem dla Zamawiającego decyzji zezwalających na eksploatację tych urządzeń, - uzyskanie dla Zamawiającego opinii sanitarnej właściwego organu nadzoru sanitarnego dopuszczającej do użytkowania wykonany obiekt stacji uzdatniania wody
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452521205
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 11 SIWZ. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Kredyt Banku S.A. O/Przemyśl, nr konta bankowego: 96150016341216300438730000 Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, 2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.comjar.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną