Przetargi.pl
Dostosowanie budynku nr 1 kompleksu wojskowego K-3555 w Rzeszowie do obowiązujących przepisów p.poż., remont instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń (sprawa: ZP/81/2014)

Jednostka Wojskowa 4784 ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 715 56 59 , fax. 17 715 63 85
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4784
  ul. Krakowska 11B 11B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 715 56 59, fax. 17 715 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku nr 1 kompleksu wojskowego K-3555 w Rzeszowie do obowiązujących przepisów p.poż., remont instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń (sprawa: ZP/81/2014)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie roboty budowlanej w zakresie dostosowania budynku nr 1 kompleksu wojskowego K-3555 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 10 do obowiązujących przepisów p.poż, remont instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń. 2. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje wykonanie następujących robót: 1) Branża budowlana: - demontaż okien do wymiany, - wykucie otworu w stropie i dachu pod klapy dymowe, - montaż konstrukcji nośnej pod klapy dymowe, - montaż klap oddymiających w klatce schodowej , - montaż okien PCV napowietrzających wyposażonych w siłowniki zintegrowane z instalacją ppoż, - montaż podokienników wewnętrznych z aglomarmuru, - wykonanie uszczelnienia połączenia okna ze ścianą i obróbką blacharską, - wykonanie uzupełnienia tynków wewnętrznych na ścianach i ościeżach po montażu instalacji, urządzeń i aparatów, szpachlowanie nierówności na istniejących tynkach i zaprawieniu bruzd, gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową. 2) Branża elektryczna: - montaż zasilania centrali oddymiającej, - montaż centrali oddymiającej, - montaż linii czujek dymu, - montaż linii przycisków i sygnalizatorów, - montaż linii zasilających klapy oddymiające i okna dopowietrzające, - wykonanie prób pomontażowych - wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiarów instalacji, - demontaż tablic rozdzielczych i wlz, - demontaż opraw oświetleniowych, - demontaż gniazd wtykowych, - demontaż przewodów, - montaż rozdzielnic i wykonanie WLZ zasilających rozdzielnice, - montaż tras kablowych, - wykonanie instalacji oświetleniowej, - wykonanie instalacji gniazd wtykowych administracyjnych i dedykowanych - zasilanie urządzeń, - wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Przedmiarach Robót - Załącznik nr 9A, 9B, 9C i 9D, Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 10 i Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót Budowlanych (STWIORB) - Załącznik nr 10A, 10B, 10C i 10D oraz w Dokumentacji Technicznej (Projektowej) - Załącznik nr 11A, 11B, 11C. 4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 5. Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 13 Projektu umowy (Załącznik nr 8) 6. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. 7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne. 8. Zamiast materiałów i urządzeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry tam określone i nie powinny być gorsze od przyjętych założeń. 9. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o któ?rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: bankowy Zamawiającego prowadzony: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Rzeszów nr 98 1010 1528 0018 9213 9120 0000 - z adnotacją wadium w przetargu nr ZP/81/2014, NIP [Wykonawcy]).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.34wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach