Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N poprzez przebudowę poboczy na odcinku Barczewo-Barczewko od km 10+183 do km 15+608

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N poprzez przebudowę poboczy na odcinku Barczewo-Barczewko od km 10+183 do km 15+608
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1430N poprzez przebudowę poboczy na odcinku Barczewo-Barczewko od km 10+183 do km 15+608. 1.1. Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót złożonego w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie. 1.2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 1.3.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa poboczy poprzez uzupełnienie zaniżonych poboczy i ścinkę zawyżonych poboczy. 2.Zakres prac. 2.1.Zakres prac obejmuje: -uzupełnienie poboczy -ścinkę poboczy 2.2.Uzupełnienie poboczy Pobocza powinny zostać uzupełnione na szerokości 1,2m, grubości 10cm po zagęszczeniu. Do uzupełnienia należy wykorzystać kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-63. Skład ziarnowy zgodnie z PN-EN 933-1:2012. Wskaźnik różnoziarnistości U>25. Wskaźnik nośności CBR>90%. Uzupełnienie poboczy powinno zostać wykonane mechanicznie- przy pomocy rozkładarki. 2.3.Ścinka poboczy Ścinka poboczy zostanie wykonana na szerokości od 1 do 2 m (średnio 1,5m). Ścinka poboczy powinna zostać wykonana mechanicznie przy pomocy ścinarki. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty: -w kosztorysie ofertowym - (Załącznik Nr 1A do SIWZ) -w projekcie umowy (Załącznik 8 do SIWZ) -w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - (Załącznik Nr 11 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: OKRES GWARANCJI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-olsztynski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach