Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej 5037S (ul. 1 Maja w Gołkowicach) - II

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni ogłasza przetarg

 • Adres: 44-361 Syrynia, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4517607; 32 4517415 , fax. 32 4517607
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
  ul. Raciborska 3
  44-361 Syrynia, woj. śląskie
  tel. 32 4517607; 32 4517415, fax. 32 4517607
  REGON: 27628641300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej 5037S (ul. 1 Maja w Gołkowicach) - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy jezdni, chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach, na ogólnej długości 410 mb. Parametry określające wielkość robót: • powierzchnia nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 2744,00m2, • powierzchnia nawierzchni chodników, wjazdów z kostki brukowej betonowej – 647,50m2, • długość wymiany kanalizacji deszczowej – 111,50m • długość odtworzenia rowów przydrożnych – 55,00m • ilość oznakowania poziomego - 69,18m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy - wg ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ. 3. Dowód wpłaty wadium, zgodnie z rozdz. VIII Specyfikacji. 4. Pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo (upoważnienie) musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej; 5. Wzór zobowiązania - wg załącznika nr 8 do SIWZ (jeżeli Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów na podstawie przepisu art. 22a ustawy PZP nie jest wymagane dołączenie załącznika).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach