Przetargi.pl
4 WOG.1200.2712.67.2019 Rekultywacja i uporządkowanie terenów zielonych

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 261111371 , fax. 261111232
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gen. Andersa 47
  44-121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 261111371, fax. 261111232
  REGON: 24076379800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  4 WOG.1200.2712.67.2019 Rekultywacja i uporządkowanie terenów zielonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rekultywacja i uporządkowanie terenów zielonych w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Rekultywacja terenów zieleni w kompleksie wojskowym w Bytomiu ul. Oświęcimska 36 Zadanie nr 2 – Kontynuacja usuwania skutków nawałnicy opadów atmosferycznych w kompleksie wojskowym w Bytomiu ul. Oświęcimska 33 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: załącznik nr 3, 4, 5, 6 i 8 do SIWZ. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 77300000-3, 45112330-7. 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: 2 zadania - części. Wykonawca może składać oferty na dowolną ilość części. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia - zakresu, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ). 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji technicznej (stosownie do zadania). Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) co najmniej na okres realizacji zamówienia. 10. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust 1 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, c) formularz cenowy, który stanowi załącznik do SIWZ w zależności na jakie zadania wykonawca składa ofertę. Wykonawca w formularzu cenowym musi podać wszystkie wymagane dane, w tym cenę dla każdej pozycji. Formularz cenowy musi być podpisany przez wykonawcę lub pełnomocnika. Brak podania niniejszych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty, d) pełnomocnictwo – jeżeli ofertę składa pełnomocnik. e) dot. zad. nr 2 - skrócony kosztorys ofertowy wraz ze szczegółowym zestawieniem materiałów planowanych do zabudowy podczas realizacji przedmiotowego zadania – podpisany, sporządzony na podstawie dokumentacji przetargowej. Brak załączenia do oferty podpisanego skróconego kosztorysu, będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 litera a niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust.1 litera a niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 litera a niniejszej SIWZ. 5. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (złoży w kancelarii jawnej lub prześle pocztą) oświadczenie o treści załącznika nr 7 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z treścią art. 24 aa, ust. 1 ustawy Pzp. 7. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów aktualnych na dzień złożenia potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. – NIE DOTYCZY 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 9. Zamawiający informuje, iż wszystkie w/w dokumenty należy złożyć w formie pisemnej. Dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem pełnomocnictwa, którego kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów które, każdego z nich dotyczą. 10. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego, dokumenty wymienione w punkcie 7 niniejszego rozdziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach