Przetargi.pl
Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa

Gmina Ornontowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-178 Ornontowice, Zwycięstwa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 306 222, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ornontowice
  Zwycięstwa 26a
  43-178 Ornontowice, woj. śląskie
  tel. 323 306 222, , fax. -
  REGON: 27625775900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ornontowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa Odcinek od ul. Cichej do ul. Nowej. W ramach zadania wykonywane będą następujące elementy pasa drogowego: - oznakowanie prowadzonych robót, - rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika oraz wjazdów do posesji, - rozbiórka istniejącego obrzeża, - rozbiórka istniejącego krawężnika, - wykonanie koryta, - wykonanie nowego krawężnika, - wykonanie nowego obrzeża, - wykonanie warstw podbudowy, - wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz wjazdów do posesji, - regulacja wysokościowa urządzeń obcych występujących w rejonie chodnika, - uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej na styku z nowym krawężnikiem, - wymiana oznakowania pionowego, - przełożenie kostki na kostkę integracyjna na przejściu naprzeciw UG, - wykonanie nowej organizacji ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania z ul. Krótką. Uwagi dla etapu : - Szerokość chodnika wynosi 2m, - Istniejące wjazdy do posesji należy przebrukować lub uzupełnić kruszywem w celu dostosowania nowej niwelety wjazdów do projektowanego chodnika, - Po zakończeniu robót przyległy teren zostanie wyrównany, splantowany i obsiany trawą, - Na przejściach dla pieszych zastosować pas z kostki integracyjnej o szerokości 50 cm. Kostka integracyjna powinna zostać zabudowana na całej szerokości przejścia oraz w poprzek chodnika. - Po zakończeniu wszystkich prac należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. - Kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo – finansowy należy sporządzić przed podpisania umowy. - Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami załączonymi do niniejszej specyfikacji. - Organizacja zaplecza budowy jak i jego likwidacja, w tym wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego, uzyskanie zezwolenia na czasowe zajęcia pasa ruchu drogowego oraz zlecenie nadzorów branżowych w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym leży w gestii Wykonawcy. - Wykonawca zadania będzie brał udział w cotygodniowych spotkaniach z Inwestorem na placu budowy, w tzw. „RADACH BUDOWY”. - Kierownik Budowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego cotygodniowego raportu z przebiegu prac, począwszy od podpisania umowy. Każdy z raportów wymaga zatwierdzenia przez stronę Zamawiającą. Raport za miniony tydzień należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do godz. 24.00 w każdy poniedziałek po przepracowanym tygodniu (pisemnie lub skan mailem). Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Podwykonawcy: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca należy wykazać w oświadczeniu (załącznik nr 1,2 i 3 do SIWZ). W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienia zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy paragrafy od 13 do 18 (załącznik nr 7 do SIWZ) 6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 b pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi w zakresie robót wykonywanych sprzętem budowlanym (koparkami, spycharkami), ręczne roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, roboty pomiarowe, czynności związane z transportem materiałów, humusowanie, odtworzenie terenów zielonych, demontaż nawierzchni, odtworzenie nawierzchni. Warunki gwarancji – min. 24 miesiące gwarancji na wykonawstwo, materiały i urządzenia licząc od dnia ostatecznego odbioru. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Uwaga: Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 9 do SIWZ – Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie O/Ornontowice 28 8454 1053 2001 0011 0695 0009
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach