Przetargi.pl
WYKONANIE ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. GRUCHLA W MYSZKOWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „BUDOWA/PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA” ZADANIE INWESTYCYJNE REALIZOWANE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Gmina Myszków ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (34)3132682 , fax. (34)3135029
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszków
  Kościuszki 26
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. (34)3132682, fax. (34)3135029
  REGON: 15139849700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastomyszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. GRUCHLA W MYSZKOWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „BUDOWA/PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA” ZADANIE INWESTYCYJNE REALIZOWANE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Gruchla w Myszkowie wraz z odwodnieniem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa.” 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na: 1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej, w tym operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu planowanej inwestycji, zwanych dalej dokumentacją projektową, wraz z STWiORB dla odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Gruchla w Myszkowie wraz z jego odwodnieniem, o długości 370,00 m i szerokości 2,00 m (odcinek od mostu w ul. Gruchla z miejscowymi przewężeniami), podlegającej uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji pozwolenia na budowę; 2) uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji objętej dokumentacją, o której mowa w pkt 1); c) wykonaniu robót budowlanych objętych pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę, o których mowa w pkt 2) dla odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Gruchla w Myszkowie. 3. Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty brukarskie, były okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 6. W związku z art. 30 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników drogi i zapewniające jednocześnie dostępność drogi dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, a następnie wykonał roboty budowlane zgodnie z ww. dokumentami. 7. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) Główny kod CPV: – 45233222-1: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 2) Dodatkowe kody CPV: – 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę, – 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, – 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, – 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, – 71311100-2: Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, – 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, – 71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 10. Zamawiający nie dopuszcza do: 1) składania ofert wariantowych, 2) składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, musi wynikać: 1) zabezpieczenie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Gruchla w Myszkowie wraz z odwodnieniem” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa” - numer referencyjny postępowania: ZP.271.20.2019.KK; 2) oznaczenie zobowiązanego jako Wykonawcy (wnioskującego o wystawienie gwarancji wadialnej) 3) oznaczenie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji wadialnej; 4) oznaczenie gwaranta jako podmiotu udzielającego gwarancji wadialnej; 5) nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 6) suma gwarancyjna; 7) okres obowiązywania gwarancji wadialnej; 8) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniach: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: ­ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ­ nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ­ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; b) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 9) warunki wypłaty sumy gwarancyjnej, które powinny określać formę żądania beneficjenta oraz miejsce i termin jego dostarczenia, w taki sposób, aby nie utrudniały wypłaty sumy gwarancyjnej dla Zamawiającego; 10) zapisy dotyczące tytułu gwarancji, miejsca i daty jej wystawienia. 5. Oryginał dokumentu wadium wniesionego w formach niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp sporządzony w formie pisemnej przez gwaranta, Wykonawca składa w Sekretariacie Burmistrza Miasta Myszkowa (pokój nr 109) w budynku Urzędu Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków. Zaleca się, aby kserokopię wnoszonego w ten sposób wadium Wykonawca załączył do oferty. 6. Zamawiający wyraża zgodę na wnoszenie wadium w postaci elektronicznej dotyczącego form niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, jeżeli zostało ono sporządzone w tej postaci w oryginale (w tej formie dokument został wystawiony przez gwaranta). Wadium w postaci elektronicznej przesyła się Zamawiającemu wyłącznie za pomocą środka komunikacji elektronicznej ePUAP na adres ESP Platformy EPUAP: /um_myszkow/SkrytkaESP Zaleca się, aby wydruk wnoszonego w ten sposób wadium Wykonawca załączył do oferty. 7. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. Nr konta: 92 1020 2313 0000 3302 0586 8528 z dopiskiem na przelewie: ZP.271.20.2019.KK – Przetarg nieograniczony – „Wykonanie odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Gruchla w Myszkowie wraz z odwodnieniem”. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu na ww. rachunek bankowy będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 9. Zaleca się, aby oryginał lub kserokopię przelewu wadium wniesionego w pieniądzu Wykonawca załączył do oferty. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, przy czym: ­ w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym treść tego oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu odnosi się do wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, a treść oświadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania (przesłanek wykluczenia z postępowania) dotyczy każdego z nich z osobna; ­ Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w tym oświadczeniu, które dotyczą niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, b) zobowiązania innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Informacja dotycząca składania ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszków w zakładce PRZETARGI/Informacje z otwarcia ofert w dniu zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji podawanych podczas otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, to każdy z nich składa odrębne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego i że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie dostarczane wraz z ofertą winno zawierać w swojej treści informacje dotyczące co najmniej: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. W odniesieniu do podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada spośród dokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.) – dokumenty tych podmiotów w zakresie jakim składa je Wykonawca, tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach