Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 417010Z, ul. Polna w Widuchowej.

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg

 • Adres: 74-120 Widuchowa, Grunwaldzka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 167 255 , fax. 914 167 255
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Widuchowa
  Grunwaldzka 8
  74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 167 255, fax. 914 167 255
  REGON: 54646600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.widuchowa.pl/zamowienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 417010Z, ul. Polna w Widuchowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. 1. Branża drogowa. W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: 1) roboty rozbiórkowe przygotowujące i oczyszczające podłoże pod konstrukcję jezdni i chodnika; 2) wycinka drzew kolidujących z rozwiązaniami projektowymi; 3) prace ziemne przygotowujące podłoże pod zaprojektowane konstrukcje; 4) budowa i regulacja urządzeń infrastruktury towarzyszącej; 5) posadowienie elementów drogowych – krawężników, oporników, obrzeży betonowych; 6) wykonanie nawierzchni konstrukcji: jezdni, zjazdów i chodnika 7) regulacja wysokościowa istniejących włazów studni celem dowiązania do projektowanych rzędnych nawierzchni; 8) plantowanie i humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem mieszanką traw i nasadzenie drzew; 9) wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome); 10) uporządkowanie placu budowy i przyległego terenu. W stanie istniejącym, w pasie drogowym dz. nr 644 znajduje się ul. Polna. Droga gmina nr 417010Z posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną kruszywem o zmiennej szerokości. W miejscu skrzyżowania z drogą krajową nr 31 (ul. Robotnicza), ul. Polna posiada nawierzchnię mineralno-asfaltową ograniczoną wyniesionym krawężnikiem na długość utwardzonego wlotu. Brak pełnego oświetlenia drogi. Droga wewnętrzna posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości. W stanie istniejącym znajduje się zjazd z drogi krajowej nr 31 posiadający nawierzchnię mineralno-asfaltową. Istniejące oznakowanie pionowe występuje tylko na początku i końcu opracowania ul. Polnej i drogi wewnętrznej, natomiast oznakowanie poziome występuje jedynie w rejonie skrzyżowania ul. Polnej z drogą krajową nr 31. Projektowana początek drogi stanowi dowiązanie do skrzyżowania z drogą krajową nr 31 (ul. Robotnicza). Nawierzchnię projektowanej drogi gminnej (ul. Polna) zaprojektowano z masy mineralno-asfaltowej oraz kostki brukowej, betonowej o szerokości 5,5m i pochyleniu poprzecznym jezdni nie przekraczający 2%. W ramach sprawnego odprowadzenia wód powierzchniowych założono wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75m, wykonanie przepuszczalnego konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie obniżonych krawężników betonowych. Projekt zakłada również budowę kanalizacji deszczowej. W ciągu ul. Polnej zakłada się również zaprojektowanie elementów uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem pionowym i poziomym. Pasy wlotu i wylotu zostały poszerzone do 3,5m aby poprawić przejezdność dla pojazdów usług asenizacyjnych. Aby umożliwić przejście pieszym na drugą stronę ulicy, zaprojektowano przejście oraz przewidziano wykonanie chodnika po obu stronach o szerokości 2m. Niniejszy projekt przewiduje również wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej, betonowej oraz wysokościową regulację studzienek i zaworów. Przyjęto następujące założenia dla ul. Polnej: 1) klasa drogi: L - lokalna 2) kategoria ruchu: KR 2 3) prędkość projektowa Vp: 30km/h 4) prędkość miarodajna Vm (Vo=30km/h): 40km/h 5) szerokość jezdni ul. Polnej 5,5 – 7,0m 6) szerokość pasa ruchu ul. Polnej: 2,75 – 3,5m 7) ilość kierunków ruchu ul. Polnej: dwukierunkowa 8) przekrój poprzeczny jezdni: daszkowy o pochyleniu 2% 9) szerokość chodników: 2m 10) długość ul. Polnej: 0,526km Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Dokumentacji Technicznej branża drogowa. 2. Branża sanitarna. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w związku z projektowaną przebudową układu drogowego ulicy Polnej w miejscowości Widuchowa. Niniejsze opracowanie stanowi integralną część dokumentacji dla inwestycji: „Przebudowa ulicy Polnej w gminie Widuchowa”. Zadanie obejmuje podział na dwa etapy etap 1 i etap 2 w skład których wchodzi: 1) budowa kanalizacji deszczowej, 2) budowa przykanalików do projektowanych wpustów ulicznych, 3) budowa studzienek kanalizacji deszczowej zwieńczonych włazami, 4) budowa studzienek ściekowych z osadnikiem zwieńczonych wpustami ulicznymi, 5) budowę urządzeń podczyszczających (separator, osadnik wirowy), 6) budowę studni poboru próbek, 7) włączenie do istniejących studni. Wody opadowe ujęte w system kanalizacji deszczowej zostaną odprowadzone do: istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w działce 395 obręb Widuchowa 2. Wody opadowe i roztopowe z projektowanego układu drogowego w zakresie nawierzchni bitumicznej odprowadzone zostaną poprzez projektowaną kanalizację deszczową za pomocą wpustów deszczowych dalsze odcinki projektowanego układu drogowego odwadniane będą powierzchniowo zgodnie z opracowaniem branży drogowej. Przebieg projektowanego układu kanalizacji deszczowej z rzędnymi i spadkami pokazano w części rysunkowej. Przebieg trasy i posadowienia. Posadowienie dna kanałów grawitacyjnych Ø 0,25m: 1) hmin = 1.12 m ppt., 2) hmax = 1.50 m ppt. Spadki kanałów grawitacyjnych Ø025m: 1) imin = 0,40%, 2) imax = 2,01%. Na projektowanej sieci kanalizacyjnej występuje uzbrojenie: 1) studzienki kanalizacyjne betonowe DN1200 – 5 sztuk, 2) wpusty uliczne osadzone na studzienkach osadnikowych betonowych DN500 – 6 sztuk, 3) separator substancji ropopochodnych DN1000 – 1 sztuka, 4) osadnik wirowy z deflektorem ze stali nierdzewnej DN1200 – 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Dokumentacji Technicznej branża sanitarnna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej formie- pieniądzu: 3. Wadium w formie pieniężnej – przelewem, należy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Gryfinie 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003 z dopiskiem: „Przebudowa drogi nr 417010Z, ul. Polna w Widuchowej” 4. Dowód wniesienia wadium, tj. kopie dokonania przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego należy dołączyć do oferty. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami także jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej Rozporządzeniem, zamiast dokumentów: 1) których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp. 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem VI, pkt 5, ppkt 1) siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach