Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej Łącznikowa

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włodawa ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, Suszno, ul. Szpitalna 152A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5721441 , fax. 82 572 37 60
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włodawa
  Suszno, ul. Szpitalna 152A 152A
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 82 5721441, fax. 82 572 37 60
  REGON: 11001691200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.lasy.gov.pl/wlodawa
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej Łącznikowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej wewnętrznej drogi leśnej Nr 05-02 Łącznikowa w Leśnictwie Lipówka na odcinku od km 0+016,5 do km 2+525,2 w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę. Droga biegnie przez części działek nr 432 w m. Zamołodycze obr. ew. Zamołodycze i nr 590 w m. Horostyta obr. ew. Horostyta. Zakres zamówienia obejmuje m.in. wykonanie robót przygotowawczych z geodezyjnym wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych, wykonanie robót ziemnych, obiektów drogowych (rowy, przepusty), podbudowy, zjazdów i skrzyżowań dróg, mijanek i magazynu drewna oraz nawierzchni z tłucznia kamiennego klinowanej klińcem, z jezdnią na całej długości ograniczoną na krawędziach krawężnikami betonowymi drogowymi. Całość zadania podzielona została na trzy etapy wykonawcze w latach 2014, 2015, 2016 obejmujące m.in. poniższe zakresy robót: Etap I - rok 2014 1) Wykonanie na całej długości drogi robót przygotowawczych obejmujących m.in. karczowanie pni, wywóz karpiny, roboty pomiarowe oraz usunięcie i wywóz humusu (grubość śr. warstwy do 15 cm). 2) Wykonanie na całej długości drogi robót ziemnych obejmujących m.in. wykopy, przekopy, przemieszczanie mas ziemnych z formowaniem i zagęszczaniem nasypów, wyrównanie terenu. 3) Wykonanie na całej długości drogi m.in. obiektów drogowych - przepustów rurowych z rur polietylenowych śr. 800, 600 i 400 mm. 4)Wykonanie na długości 2,0 km warstwy odcinająco-odsączającej o gr. do 10 cm, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem warstwa gr. 14 cm, Etap II - rok 2015 1) Wykonanie na długości 0,509 km warstwy odcinająco-odsączającej o gr. do 10 cm, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem warstwa gr. 14 cm, 2) Wykonanie na całej długości robót związanych z fundamentowaniem dróg obejmujących wykonanie ławy betonowej pod krawężniki i ustawienie krawężników betonowych o wym.100x25x10. 3) Wykonanie na całej długości robót w zakresie nawierzchni dróg obejmujących m.in. wykonanie dolnej nawierzchni z kruszyw łamanych gr. 15 cm - tłuczeń kamienny 0-63 mm., wykonanie górnej warstwy o gr. 10 cm z zaklinowaniem i miałowaniem - tłuczeń kamienny 0-31 mm. Etap III - rok 2016 1) Wykonanie robót w zakresie zjazdów i skrzyżowań dróg, przepusty rurowe śr. 400 mm z rur PVC z obudowami wlotów i wylotów płytami betonowymi, krawężniki betonowe wtopione na ławie z oporem, wykonanie warstw odcinająco-odsączających, podbudowy i nawierzchni z kamienia tłuczonego. 2) Wykonanie robót w zakresie regulacji ruchu: mijanki szt. 6 z nawierzchnią tłuczniową i magazyn drewna szt. 1 z nawierzchnią żwirową. 3) Wykonanie robót wykończeniowych na całej długości drogi w zakresie zagospodarowania terenu obejmujących m.in.: ustawienie pionowych znaków drogowych, wzmocnienie poboczy żwirem (pospółką), plantowanie skarp i dna wykopów, humusowanie skarp z obsianiem trawą oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - STW i OR. Roboty należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlano - Wykonawczym i STW i OR w zakresie określonym w przedmiarze robót 3. Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na powierzchni robót w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. 4. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót, wykonania zamówienia. 5. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień wykonania zamówienia - odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie 45 000,00 zł. słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych w jednej z następujących form: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., nr 42 poz. 275, z 2008 r., nr 116, poz. 730, 732, nr 227 poz.1505 oraz z 2010 r. nr 96 poz. 620). 2. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego: w BGŻ Chełm 80 2030 0045 1110 0000 0101 57 10 lub w PEKAO SA 34 1240 2249 1111 0000 3598 3804 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego, dlatego należy wnieść go z takim wyprzedzeniem, aby na koncie zamawiającego znalazło się nie później niż w momencie upływu terminu składania ofert. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.02.2014 r. do godz. 900. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądzu - oryginał dokumentu należy złożyć w kasie zamawiającego lub załączyć do oferty, w sposób, który pozwoli bez zdekompletowania oferty zwrócić oryginał dokumentu wykonawcy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy P z p. 5. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lublin.lasy.gov.pl/wlodawa
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach