Przetargi.pl
Dostawa urządzeń do masażu klatki piersiowej dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5655234 , fax. 82 5653781
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ
  ul. Rejowiecka 128 128
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5655234, fax. 82 5653781
  REGON: 11060362100014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srm-chelm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń do masażu klatki piersiowej dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk urządzeń do masażu klatki piersiowej przeznaczonych do eksploatacji w ambulansach wraz z zapewnieniem serwisowania urządzeń przez okres udzielonej gwarancji na warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ - projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srm-chelm.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach