Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin ogłasza przetarg

 • Adres: 42-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343524525 , fax. 343576259
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
  ul. Sobieskiego 1
  42-286 Koszęcin, woj. śląskie
  tel. 343524525, fax. 343576259
  REGON: 150027362
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://koszecin.katowice.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje zadanie „Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek”, które będzie realizowane na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w leśnictwach Piłka oraz Brusiek, województwo śląskie, powiat lubliniecki, jedn. ewid. 240706_2 Gmina Koszęcin, obręb 0003 Koszęcin, dz. ewid. AR_2 KOSZĘCIN LAS.6, jedn. ewid. 240701_1 Gmina Lubliniec, obręb 0001 Kokotek, dz. ewid. AR_2 KOSZECIN LAS 83/7, AR_6 KOSZECIN LAS 83/1, jedn.240706_2 Gmina Koszęcin, obręb 0001 Brusiek, dz. ewid. AR_6KOSZĘCIN LAS 64/16 – zgodnie z projektem wykonawczym, STWiOR oraz przedmiarem robót stanowiącymi integralną część niniejszej SWZ. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy wykonaniu przebudowy drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek.Zamierzenie budowlane polega na:- usunięciu pni i pozostałości po wycince drzew kolidujących z inwestycją, usunięciu warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz na trasie drogi; - remoncie istniejących przepustów poprzez wymianę części przelotowych wraz z remontem wlotów/wylotów;- odmuleniu/oczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych i odpływowych- wykonaniu wykopów i nasypów na długości drogi (wykonanie nasypów pod drogą zgodnie z niweletą);- wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni;- wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża gr. 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem;- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej;- wykonaniu górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej z zamiałowaniem;- oczyszczeniu skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu;- rozplantowaniu humusu oraz pozostałości po robotach ziemnych poza krawędziami rowów;- wykonaniu poboczy;- porządkowaniu terenu przyległego po prowadzonych robotach.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oddział w Częstochowie, numer rachunku: 80 2030 0045 1110 0000 0190 8110, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu „Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /poręczeniem – określenie przedmiotu zamówieniac) kwotę gwarancji /poręczenia,d) zobowiązanie gwaranta /poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1-5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1 400 000,00 zł.2) zdolności technicznej lub zawodowej.a) warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, w zakresie robót drogowych zakończonych, tj. remont, przebudowa, odbudowa, budowa dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej,b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi drogowymi lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane wg art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm) – zwane dalej Prawem Budowlanym. Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień budowlanych poprzez przedstawienie osób posiadających uprawnienia budowlane, w specjalnościach inaczej nazwanych, lecz wyłącznie takich, które uprawniają do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Wskazane przez Wykonawcę osoby, bez względu na kraj ich pochodzenia i miejsce zamieszkania, muszą spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo Budowlane. Dane osoby pełniącej rolę Kierownika Budowy należy podać na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówieniac) warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:– spycharka gąsienicowa – min. 1 szt.;– walec samojezdny wibracyjny – min. 1 szt.;– koparka podsiębierna – min. 1 szt.;– samochód samowyładowczy – min. 2 szt.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach