Przetargi.pl
ZP/1/2023 Usługa całodobowej ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Sąd Rejonowy w Myszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, Kwiatkowskiego, 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 315 98 14 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Myszkowie
  Kwiatkowskiego, 2
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. 34 315 98 14, fax. -
  REGON: 000641822
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myszkow.sr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/1/2023 Usługa całodobowej ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Myszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest stała, bezpośrednia usługa ochrony fizycznej osób i mienia pełniona całodobowo, zmianowo, we wszystkie dni tygodnia – w tym soboty, niedziele i święta na posterunku ochronnym (obserwacyjno – obchodowym), obsłudze bramki do wykrywania metali oraz obsłudze systemu monitoringu obiektu (system wizyjny kamer zewnętrznych i wewnętrznych, systemu włamania i napadu) i innych systemów bezpieczeństwa w siedzibie Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 wraz z przylegającymi parkingami w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy tj. od 01.05.2023 r. do 30.04.2025 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia wadium zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 10 oraz art. 281 ust. 4 ustawy PZP2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie, o której mowa w art. 97 ust. 7 pkt ustawy PZP. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 ustawy PZP.3 Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę 8.000,00 (osiem tysięcy złotych 00/100).4 Wadium, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 1 Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGK O/Katowice 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004 (w tytule przelewu należy podać: znak postępowania ZP/1/2023 oraz nazwę i adres Wykonawcy). Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.5 Wadium wniesione w pieniądzu przechowuje się na rachunku bankowym.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt. 1 ustawy PZP.7 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP lub 106 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, co spowodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszą• Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie• Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w niniejszej SWZ:- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, (Zamawiający uzna spełnienie wymagania w przypadku złożenia aktualnej koncesji jak w pkt. VII. 7.1),- posiadają wiedzę i doświadczenie, (Zamawiający uzna spełnienie wymagania w przypadku złożenia wykazu usług podobnych określonych w pkt. VII. 7.1),-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający uzna spełnienie wymagania w przypadku złożenia dokumentu poświadczającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej opisanego w pkt. VII.7.1),-dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (Zamawiający uzna spełnienie wymagania w przypadku zapewnienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej opisanych w „Opisie przedmiotu zamówienia” zał. Nr 2 do SWZ),- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów ustawy (art.108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 ustawy PZP)2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki o których mowa w pkt. 7.1 na podstawie złożonych wraz z ofertą wymaganych oświadczeń i dokumentów i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnienie tych warunków, o których mowa w Rozdziale VII SWZ.3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt. 7.1, to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art. 107 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 108 i/lub 109 ustawy.4 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach