Przetargi.pl
Dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, Aleja Wolności 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 34 315 82 23
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
  Aleja Wolności 29
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. +48 34 315 82 23
  REGON: 000306377
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zozmyszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  KompresyOpatrunkiOpatrunkiOpatrunki specjalistycznePieluchomajtkiOpatrunkiSerwety operacyjne, tupferyKompresy z włókninyOpatrunkiOpatrunki specjalistyczneOpatrunki specjalistyczneWyroby specjalistycznePodkłady higieniczneOpatrunki specjalistyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach