Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec.

Gmina Wałcz ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2580241 , fax. 067 2580241
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałcz
  ul. Dąbrowskiego 8 8
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 067 2580241, fax. 067 2580241
  REGON: 57079152000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.walcz.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres wykonania obejmuje: przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec na działkach o nr geodezyjnych 410 i 408 o łącznej długości 0,422 mb w i powierzchni 2279,40 m2 - zgodnie z projektem, w tym rozbiórki i wymiana krawężników betonowych, regulacja istniejących studzienek kanalizacji deszczowej , wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie nawierzchni asfaltowej układanej metodą na gorąco,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452220009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji lub własny wzór. 2.Oświadczenie, zgodnie z art. 44 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji 3.( jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika ), 1)Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji ( jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ), 2)Oświadczenia o : terminie wykonania zamówienia, zaakceptowaniu warunków zapłaty określonych w rozdziale III pkt. 2, terminie udzielanej gwarancji - co najmniej 36 miesięcy. dokonaniu wizji lokalnej w terenie, na którym będą wykonywane roboty budowlane w dniu .............. . 3)Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową. Podstawą opracowania kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót : Kosztorys ofertowy powinien zawierać zestawienie materiałów wraz z podaniem cen jednostkowych, kosztów produkcji tj. Ko ( wraz z Kz ), rbh, Z oraz cen pracy podstawowego sprzętu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach