Przetargi.pl
Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne ( śmietniki) z systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem

Miasto Szczecinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3714126 , fax. 094 3740254
 • Data zamieszczenia: 2016-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Szczecinek
  Plac Wolności 13 13
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3714126, fax. 094 3740254
  REGON: 33092089000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne ( śmietniki) z systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i oddanie zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 16 szt. gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, składających się z półpodziemnych pojemników na odpady komunalne o pojemnościach: 1,2m3 - 1,5 m3, 3,00 m3, 5,00 m3 wykonanych ze szczelnego tworzywa PE HD z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS, które będą mogły samoistnie spełniać funkcję techniczną w następującym zakresie: 1.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 16 szt. gniazd do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, składających się z półpodziemnych pojemników na odpady komunalne zawierającej: a) koncepcję projektową z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, b) projekt budowlany, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.2. Zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Szczecinku. 1.3. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt. 1.1. po nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. 1.4 Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 16 szt. gniazd do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, składających się z półpodziemnych pojemników na odpady komunalne zwanych dalej (obiektami), w tym: a) Gniazda z selektywną zbiórką odpadów: - ilość - 16 lokalizacji, - ilość umieszczonych pojemników w poszczególnych lokalizacjach - 3 do 6 szt., - pojemność poszczególnych pojemników - od 1,2 m3 do 1,5 m3, 3,00 m3, 5,00 m3, - pojemniki wykonane z polietylenu PE HD, formowane rotacyjnie, kolor szary, - wysokość części nadziemnej max.1,20 m, - maksymalne średnice nadziemnej części pojemników: 1)pojemniki o pojemności 1,2 m3 do 1,5 m3 - max. 1100 mm, 2)pojemniki o pojemności 3 m3 - max. 1300 mm, 3)pojemniki o pojemności 5 m3 - max. 1700 mm, - obudowa części nadziemnej pojemników - drewno kompozytowe w kolorze grafitowym, - pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat/ deklaracje zgodności z normą EN 13071, - wkład workowy z materiału dostosowanego do rodzaju odpadów z pełnym systemem opróżniania, - wkład workowy na odpady zmieszane wyposażony w element zbierający odcieki i zapobiegający przedostawaniu się odcieków do zbiornika głównego, - pojemność i ilość pojemników zgodna z załącznikiem nr 4 do programu funkcjonalno-użytkowego. 1.5. Przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania po podpisaniu protokołów technicznego odbioru robót dla każdego obiektu oddzielnie oraz protokółu końcowego odbioru robót. 1.6. Dokumentacja projektowa o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 oraz wykonane na jej podstawie 16 szt. gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, składających się z półpodziemnych pojemników na odpady komunalne muszą spełniać wymagania określone w programie funkcjonalno-użytkowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452220009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 12.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości na prace budowlano-montażowe Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecinek.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach