Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Osiecze - kol. Osiecze

Gmina Świerzno ogłasza przetarg

 • Adres: 72-405 Świerzno, Świerzno 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3832695 , fax. 91 3832695
 • Data zamieszczenia: 2014-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świerzno
  Świerzno 13 13
  72-405 Świerzno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3832695, fax. 91 3832695
  REGON: 81168553300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Osiecze - kol. Osiecze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Osiecze - kol. Osiecze. Technologia wykonania robót podana jest w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.. Parametry techniczne i rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe Kategoria obciążenia ruchem KR-1 Droga klasy D Szerokość jezdni 4,0m Skosy najazdowe zjazdów 1:1 oraz łuki najazdowe o promieniu R=6m Szerokość zjazdów 3,5m Prędkość projektowa 30 km/h Prędkość dopuszczalna 40 km/h Spadek poprzeczny jezdni 2% Pobocza o szerokości 0,5cm Spadek poprzeczny poboczy 8% Projektuje się podwyższenie niwelety drogi w stosunku do istniejącej nawierzchni o warstwę wyrównawczą z kruszywa oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kruszywa łamanego. Przebudowywana droga będzie przebiegać po istniejącej nawierzchni. Zostanie poszerzona oraz podniesiona zostanie niweleta. Nie przewiduje się rozbiórki istniejącej nawierzchni. Podwyższenie istniejącej niwelety zapewni zwiększenie nośności konstrukcji nawierzchni. Niweleta zostanie podniesiona o warstwę wyrównawczą i nawierzchnię z kruszywa łamanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452220009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.swierzno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach