Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec, Gmina Wałcz.

Gmina Wałcz ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2580241 , fax. 067 2580241
 • Data zamieszczenia: 2013-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałcz
  ul. Dąbrowskiego 8 8
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 067 2580241, fax. 067 2580241
  REGON: 57079152000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec, Gmina Wałcz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącej drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ostrowiec , Gmina Wałcz . Obecnie droga o nawierzchni z kruszywa łamanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową, w części betonowa . Przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości 611 mb , położonego na działkach nr 127, 132, 134/5, 136/22, 136/17, 137/13, 359, 362 i 408 w obrębie 0059 Ostrowiec. Zakres wykonania obejmuje: roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, oczyszczenie i skropienie podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego wytwarzanego i układanego na gorąco, Nawierzchnia jezdni bitumicznej - 2947m2 Powierzchnia zieleńców - 2825 m2 Powierzchnia poboczy o nawierzchni z kruszywa - 784m2 Długość przebudowywanego odcinka drogi - 0,611 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452220009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach