Przetargi.pl
Dostawa produktów spożywczych - mleka i przetworów mlecznych, mięsa i wyrobów mięsnych, ryb i przetworów rybnych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9-11
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 8105800 , fax. 091 8105802
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Piotra Skargi 9-11 9-11
  70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 8105800, fax. 091 8105802
  REGON: 81020096000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.109szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych - mleka i przetworów mlecznych, mięsa i wyrobów mięsnych, ryb i przetworów rybnych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych z podziałem na 3 zadania: zadanie nr 1 - mleko i przetwory mleczne, zadanie nr 2 - mięso i wyroby mięsne, zadanie nr 3 - ryby i przetwory rybne do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na sprzedaży produktów spożywczych wyspecyfikowanych w SIWZ, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (jak np. koncesja, licencja, zezwolenia); w tym celu Wykonawca przedstawi decyzję miejscowo właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, która dopuszcza Wykonawcę do produkcji/obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - w tym celu Wykonawcy przedłożą wykaz wykonanych, co najmniej 2 dostaw o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz zaświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu systemu HACCP w procesie produkcji i obrotu żywnością; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; w tym celu przedstawią Zamawiającemu potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 20.000,00 zł; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Sprawdzenie wymogów formalnych nastąpi wg formuły spełnia / nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów: 1) podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) oświadczeń z wykazem wykonanych w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 2 dostaw o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, terminu realizacji, przedmiotu, danych Zamawiającego oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie ( załącznik nr 4); 4) decyzję miejscowo właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, która dopuszcza Wykonawcę do produkcji/obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego; 5) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 20.000 zł. 6) dokumenty potwierdzające wdrożenie i stosowanie systemu HACCP w procesie produkcji/obrotu żywnością w zakresie wyspecyfikowanym w SIWZ, wystawione przez upoważnione organy. Jeżeli Wykonawca nie jest producentem obowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia od producenta spełniającego takie wymagania (dostarczy dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu HACCP przez producenta). 7) jeżeli Wykonawca posiada, zobowiązany jest dołączyć do oferty zezwolenie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej na zaopatrywanie wojska w środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego lub stosowny protokół z kontroli stanu sanitarnego sporządzony przez Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego. W przypadku braku stosownych zezwoleń Zamawiający w przeciągu 7 dni od podpisania umowy wystąpi do Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej o objęcie kontrolą podmiotu zaopatrującego szpital w środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.109szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach