Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała

Gmina Biała ogłasza przetarg

 • Adres: 48-210 Biała, ul. Rynek 10/2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4388542, 4388540 , fax. 77 4387679
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała
  ul. Rynek 10/2 10/2
  48-210 Biała, woj. opolskie
  tel. 77 4388542, 4388540, fax. 77 4387679
  REGON: 53141334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Łącznik ulica Nowa. Prace drogowe: - nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego, - warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - wbudowanie krawężników betonowymi 15x30x100, - wjazdy indywidualne z kostki betonowej. - ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej, - wpusty uliczne i przykanaliki , Kanalizacja deszczowa - - sieć kanalizacyjna z rur PVC o śr. 315 mm, - studnie kanalizacyjne przelotowe betonowe z osadnikiem śr. 1000 mm, - studnie kanalizacyjne przelotowe połączeniowe PVC śr. 425 mm. Szczegółowe dane techniczne zostały zawarte w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia prac budowlanych, uporządkowania terenu budowy i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej. Kosztorys nakładczy nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Białej nr 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 z adnotacją wadium - przebudowa drogi gminnej w Łączniku ul. Nowa 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.biala.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach