Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa wydawnictw.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 45-017 Opole, ul. Minorytów 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 454 80 30; 454 80 32 , fax. 77 454 80 37
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
  ul. Minorytów 4 4
  45-017 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 454 80 30; 454 80 32, fax. 77 454 80 37
  REGON: 53056935600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp-opole.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa wydawnictw.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wydawnictw dla Zamawiającego w 2014 r., w tym książek (nowości i wznowień) z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,literatury popularnonaukowej i naukowej, multimediów(filmów, muzyki, książek czytanych - audiobooków) oraz gier planszowych. Wartość zrealizowanego zamówienia nie przekroczy kwoty 80 000,00 zł brutto (osiemdziesiąt tysięcy złotych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp-opole.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach