Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ogłasza przetarg

  • Adres: 45-057 Opole, Ul. Ozimska 19
  • Województwo: opolskie
  • Telefon/fax: tel. 774435738 , fax. 774435739
  • Data zamieszczenia: 2014-01-23
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
    Ul. Ozimska 19 19
    45-057 Opole, woj. opolskie
    tel. 774435738, fax. 774435739
    REGON: 16155521000000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych-jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Świadczenie usług pocztowych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przesyłania i doręczania przesyłek w formie skredytowanej (z dołu) na rzecz Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu w zakresie: a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych, w obrocie krajowym i zagranicznym - zarówno priorytetowych, jak i ekonomicznych, b) usług komplementarnych dla przesyłek rejestrowanych, c) zwracania przesyłek rejestrowanych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, d) odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający rodzaj, wagę oraz gabaryt przesyłki określa Załącznik nr 1 i 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2014r. do 31.12.2014r
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.opole.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach