Przetargi.pl
Rozbudowa budynku 116 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z magazynowego na laboratoryjne w ICSO Blachownia w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Energetyków 9

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 9
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4873470 , fax. 077 4873060
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu
  ul. Energetyków 9 9
  47-225 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 077 4873470, fax. 077 4873060
  REGON: 00004163100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.icso.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku 116 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z magazynowego na laboratoryjne w ICSO Blachownia w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Energetyków 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Rozbudowa budynku 116 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z magazynowego na laboratoryjne - zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej Szczegółowy opis przedstawiony został w II i III części SIWZ. Wykonanie zamówienia obejmuje również: 1.Organizację i zagospodarowanie miejsca pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Doprowadzenie niezbędnych mediów na teren prowadzonych robót i ponoszenie przez Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z ich doprowadzeniem i zużyciem. 3.W przypadku prowadzenia robót na obiekcie czynnym, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia MPiPS (Dz.U.03.169.1650) - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szczególnie §82 o treści: Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych, powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, o których mowa w §82, pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. Teren prowadzonych robót, o których mowa w §82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 4.Wywóz materiałów rozbiórkowych na Składowisko Odpadów lub na inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia należy wywieźć bez zbędnej zwłoki. Składowanie odpadów w rejonie wykonywanych robót możliwe jest w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. 5.Natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót. 6.Odbiory z udziałem Zamawiającego. 7.Przywrócenie terenu po zakończeniu prac do stanu pierwotnego, posprzątanie, pozostawienie go w stanie czystym. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, budynek nr 116. Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.icso.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach