Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budzisław Stary, gm. Osiek Mały

Gmina Osiek Mały ogłasza przetarg

 • Adres: 62-613 Osiek Mały, ul. Główna 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2624170 , fax. 063 2624171
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osiek Mały
  ul. Główna 1 1
  62-613 Osiek Mały, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2624170, fax. 063 2624171
  REGON: 31101929500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wokiss.pl/osiekmalyg
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budzisław Stary, gm. Osiek Mały
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - roboty pomiarowe i przygotowawcze -roboty rozbiórkowe - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, kamiennego - ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego - wykonanie poboczy - oznakowanie - roboty wykończeniowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/osiekmalyg
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach