Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w m. Paprzyce (Paprzyce- Sąborze).

Urząd Gminy w Damnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-231 Damnica, ul. Górna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 113 046 , fax. 598 484 435
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Damnicy
  ul. Górna 1
  76-231 Damnica, woj. pomorskie
  tel. 598 113 046, fax. 598 484 435
  REGON: 53490200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.damnica.ibip.pl/public/?id=211978

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w m. Paprzyce (Paprzyce- Sąborze).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje część robót objętych załączoną dokumentacją projektową – wykonanie 510 mb drogi od miejscowości Paprzyce w kierunku Sąborza. Zakres robót obejmuje: na odcinku 510 metrów profilowanie i zagęszczenie gruntu, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy o grubości 10 cm, wykonanie nawierzchni betonowej o szerokości 4,5 m z betonu o grubości 18 cm, wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0,5 m. Przedmiary stanowią materiał pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia. Przy wycenie oferty należy się kierować załączonym projektem i STWiORB. Przy wycenie należy uwzględniać frezowanie pniaka po wyciętym drzewie - bez wycinki drzewa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: · O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. · O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie drogi betonowej o wartości robót minimum 150 000 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: • WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ, • WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ, · ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA– ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach