Przetargi.pl
Remont pomieszczeń I piętra w budynku Urzędu Gminy w Ryjewie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w całym budynku Urzędu Gminy w Ryjewie.

Gmina Ryjewo ogłasza przetarg

 • Adres: 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 774 234 , fax. 552 774 321
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ryjewo
  ul. Lipowa 1
  82-420 Ryjewo, woj. pomorskie
  tel. 552 774 234, fax. 552 774 321
  REGON: 17074779600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.ryjewo.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń I piętra w budynku Urzędu Gminy w Ryjewie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w całym budynku Urzędu Gminy w Ryjewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń I piętra w budynku Urzędu Gminy w Ryjewie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w całym budynku Urzędu Gminy w Ryjewie. Zamawiający udzieli zamówienia w 2 częściach: Część nr 1 – Remont pomieszczeń I piętra w budynku Urzędu Gminy w Ryjewie, Część nr 2 – Wykonanie instalacji klimatyzacji w całym budynku Urzędu Gminy w Ryjewie, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Prace remontowe z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy, zgodnie z założeniami, dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga od Wykonawcy należytego wykonania robót wykończeniowych, tj. zachowania pionów i poziomów podczas wykonywania prac związanych ze szpachlowaniem ścian i sufitów oraz wylewania podłóg. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załącznikach do SIWZ, tj. w: dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: - dla części 1 - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych), - dla części 2 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego do PBS Kwidzyn O/ Ryjewo numer rachunku: 73 8300 0009 0070 1112 2000 0080 z adnotacją: Wadium: dla części 1 - Prace remontowe w budynku Urzędu Gminy w Ryjewie. dla części 2 – Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Ryjewie. . Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą w osobnej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Ryjewie, Sekretariat I piętro przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Zamawiający odrzuci ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy, jeżeli do upływu terminu składania ofert nie zostanie wniesione wadium lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 10. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach