Przetargi.pl
Dostawa wyrobów ze stali kotłowej gatunek P265GH oraz wyrobów ze stali gatunek 1.4841

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 80-231 Gdańsk, Fiszera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 522 53 23, , fax. 583 416 144
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
  Fiszera 14
  80-231 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 522 53 23, , fax. 583 416 144
  REGON: 32612100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów ze stali kotłowej gatunek P265GH oraz wyrobów ze stali gatunek 1.4841
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Specyfikacja: 1. Rury bezszwowe fi 21.3x2.0mm, stal gat. P265GH – 1600 mb 2. Blacha 1mx2m gr. 4mm, stal gat. P265GH - 30 ark. Część 2 Specyfikacja: 1. Rury bezszwowe fi 21.3x2.0mm, stal gat. 1.4841 – 510 mb 2. Rury bezszwowe fi 159x4.5mm, stal gat. 1.4841 – 3 mb 3. Blacha 1mx2m gr. 5mm, stal gat. 1.4841 – 2 ark. Zamawiający wymaga - atestu na stal 3.1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44163100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach