Przetargi.pl
Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez Gdański Urząd Pracy, w budynku przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku

Gdański Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 325 282 , fax. 587 325 282
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Urząd Pracy
  ul. 3 Maja 9
  80-802 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 587 325 282, fax. 587 325 282
  REGON: 19192774000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gup.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez Gdański Urząd Pracy, w budynku przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez Gdański Urząd Pracy, w budynku przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku o powierzchni 2482 m2 przez okres 12 miesięcy. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach