Przetargi.pl
REMONTY DRÓG, CHODNIKÓW I PLACÓW O NAWIERZCHNI Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH I BETONOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO W LATACH 2020-2022

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 862 42 80, , fax. 59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 862 42 80, , fax. 59 862 24 27
  REGON: 77097973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ): http://bip.um.lebork.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONTY DRÓG, CHODNIKÓW I PLACÓW O NAWIERZCHNI Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH I BETONOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO W LATACH 2020-2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ulic, chodników i placów z elementów kamiennych i betonowych będących w zarządzie Zamawiającego, obejmujący m.in. następujący zakres prac: -regulacja i ustawianie krawężników oraz obrzeży chodnikowych, -naprawa nawierzchni ulic i chodników (z kostki kamiennej, z „polbruku”, płyt betonowych, innej nawierzchni), -wykonywanie nowych chodników z „polbruku” o powierzchni do 300 m2, -naprawa elementów małej architektury (schody, pochylnie, itp.), -zabezpieczanie uszkodzonych nawierzchni dróg i chodników w miejscach zagrażających pieszym i pojazdom, -utwardzanie dróg gruntowych i podwórek komunalnych płytami drogowymi typu YOMB, MEBA itp. -inne roboty z zakresu bieżącego utrzymania chodników i ciągów pieszych znajdujących się w pasach dróg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Ogólnej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ), tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł ( słownie złoty: piętnaście tysięcy) do dnia 05.06.2020 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp. : pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej (w tym, że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy pzp. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 – konto nr: 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 z dopiskiem „Remonty dróg, chodników i placów o nawierzchni z elementów kamiennych i betonowych będących w zarządzie Zamawiającego w latach 2020-2022”. Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się datę wpływu na rachunek Zamawiającego, a nie dokonanie samej wpłaty bądź przelewu kwoty wadium w jakimkolwiek oddziale bankowym lub na poczcie. 4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty. Dokumenty, o których mowa muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany z ofertą. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego) oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży w/w dokument w zamkniętej kopercie oznaczonej „Wadium – Remonty dróg, chodników i placów o nawierzchni z elementów kamiennych i betonowych będących w zarządzie Zamawiającego w latach 2020-2022”, z dopiskiem nie otwierać przed 05.06.2022 godz. 11.30. 6. Kopertę należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14 w Lęborku przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 10:00. 7. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowywać będzie na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w/s zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp  z przyczyn nie leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa a art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, lub pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w/s zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w/s zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Kopię dowodu wpłaty wadium wniesionego w pieniądzu należy dołączyć do oferty. 16. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy dostarczyć Zamawiającemu w oryginale do dnia 05.06.2020 r. do godz. 10:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Polisę ubezpieczeniowa Dowód wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach