Przetargi.pl
"Przebudowa dróg gminnych"

Gmina Bobowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-212 Bobowo, Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5621766 w. 42, , fax. 58 56 217 23
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobowo
  Gdańska 12
  83-212 Bobowo, woj. pomorskie
  tel. 58 5621766 w. 42, , fax. 58 56 217 23
  REGON: 19167567500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugbobowo.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa dróg gminnych"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych: 1) Przebudowa drogi gminnej NR 214013G w Bobowie dz. nr 604, 603/5 2) Przebudowa drogi gminnej NR 214003G w Jabłówku stanowiącej działki nr 69, 87, obręb Jabłówko, gm. Bobowo 3.2. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na dwie części. Zamawiający dopuszcza moż-liwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia:  Część I: Przebudowa drogi gminnej NR 214013G w Bobowie dz. nr 604, 603/5 Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu „YOMB” o dł.150mb i szer. 4m wraz z utwardzeniem wjazdów do granicy działek prywatnych. Wykonanie przebudowy nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt betonowych wielootworowych typu YOMB należy wykonać w zakresie: zebrania wierzchniej war-stwy jezdni (korytowaniu) na całej jej szerokości, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonania warstwy odsączającej i odcinają-cej, wykonania nawierzchni z płyt wielootworowych ze żwirowaniem, plantowania po-boczy z zagęszczeniem. Warstwa odsączająca 15cm. Warstwa odcinająca 6cm. Wykonanie przebudowy nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z mieszanek bitumicz-no – asfaltowych o dł. 600mb i szer. 3,5m wraz z poboczami z tłucznia kamiennego o szerokości 0,5m. Wykonanie przebudowy nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z mieszanek bitumicz-no – asfaltowych należy wykonać w zakresie: korytowania na całej szerokości jezdni, wykonania podbudowy z kruszyw o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm, zagęsz-czeniu tłucznia mechaniczne, wykonaniu nawierzchni z mieszanki asfaltu lanego – war-stwy wiążącej (nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego o grubości warstwy 4cm) i ścieralnej (nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego o grubości warstwy 5cm) oraz wy-konaniu poboczy z tłucznia o grubości warstwy po zagęszczeniu równej 9cm. Uwaga: na pewnej długości przedmiotowego odcinka drogi do przebudowy znajduje się nierówny asfalt. Przed wykonaniem nawierzchni, wyboje należy uzupełnić warstwą tłucznia o grubości do 5cm. Łączna grubość nawierzchni asfaltowej musi wynosić 9cm. W tej samej technologii należy wykonać zjazd z działki nr 604 na działkę nr 603/5 (połą-czenie nawierzchni asfaltowej z nawierzchnia z płyt betonowych wielootworowych). Zakres robót budowlanych zgodnie z kosztorysem nakładczym przedmiotowego zada-nia. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wyznaczyć geodezyjnie przebieg granic przedmiotowych działek ewidencyjnych celem prowadzenia ich wyłącznie w ob-rębie przedmiotowych działek stanowiących pas drogowy ww. dróg gminnych. Po wy-konaniu robót budowlanych związanych z przebudową przedmiotowej drogi należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Prace związane z geodezyjną in-wentaryzacją powykonawczą należy tak zaplanować, aby ich wykonanie nie opóźniło odbioru przedmiotowych robót budowlanych.  Część II: Przebudowa drogi gminnej NR 214003G w Jabłówku stanowiącej działki nr 69, 87, obręb Jabłówko, gm. Bobowo Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu „YOMB”o dł.300mb i szer. 3,5m. Wykonanie przebudowy nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt betonowych wielootworowych typu YOMB należy wykonać w zakresie: rozebrania nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na odcinku ok. 20m, zebrania wierzchniej warstwy jezdni (korytowaniu) na całej jej szerokości, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonania warstwy odsączającej i odcinającej, wykonania nawierzchni z płyt wielootworowych ze żwirowaniem, plantowania poboczy z zagęsz-czeniem. Warstwa odsączająca 15cm. Warstwa odcinająca 6cm. Zakres robót budowlanych zgodnie z kosztorysem nakładczym przedmiotowego zada-nia. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wyznaczyć geodezyjnie prze-bieg granic przedmiotowych działek ewidencyjnych celem prowadzenia ich wyłącznie w obrębie przedmiotowych działek stanowiących pas drogowy ww. dróg gminnych. Po wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową przedmiotowej drogi należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Prace związane z geodezyjną in-wentaryzacją powykonawczą należy tak zaplanować, aby ich wykonanie nie opóźniło odbioru przedmiotowych robót budowlanych. 3.3. Szczegółowy zakres prac został opisany za pomocą: • Niniejszej SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ • Kosztorysu nakładczego Uwaga. Kosztorys nakładczy należy traktować jako element pomocniczy przy obliczaniu ceny oferty. Kosztorys nakładczy nie jest podstawą do obliczenia ceny. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagro-dzenie ryczałtowe. 3.4. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Za-leca się dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej terenu robót, w celu zapoznania się z warunkami wykonania zamówienia. Wizja lokalna stanowi funkcję pomocniczą przy prawidłowej wycenie przedmiotu zamówienia i umożliwia uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich uwarunkowań wynikających z realizacji zamówienia. Termin rozpoczęcia wizji ustala się na dzień: 29.05.2020 r. godz. 10:00, Urząd Gminy Bobo-wo ul Gdańska 12, 83-212 Bobowo. Odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę jest fa-kultatywne. Osoby, które przybędą na wizję zobowiązane są posiadać przy sobie doku-ment tożsamości. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia został określony w Rozdziale 8 SIWZ. Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ. 3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 3.5.1. W przypadku występowania w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw materiałów wskazujących na producenta i konkretny typ katalogowy- wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych (kompozycyjnych)”. Za produkt równoważny Zamawiający uznaje taki, który ma te same cechy funkcjonalne co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt oraz taki, który charakteryzuje się taką samą dostępnością. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonej w dokumentacji przetargowej. Produkt równoważny powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Przez pojęcia cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia (np. takie parametry i jednostki jak: długość, szerokość, wysokość, kubatura, itd.) oraz wybrane cechy jakościowe , które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia (np. wydajność, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo eksploatacji, komfort użytkowania, standard wykończenia, itd.). 3.5.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego 3.6. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wynikające z art. 29 ust. 3a Prawo zamó-wień Publicznych: 3.6.1. Stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 3.6.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności ogólnobudowlane w trakcie realizacji zamówienia wynikające z dokumentacji i kosztorysu ofertowego. W przypadku Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. 3.6.3. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 3.6.4. Warunek ten zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pra-cowników lub oddelegowanie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników, jak również poprzez zawarcie umowy o pracę tym-czasową na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymcza-sowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1563 ze zm.). 3.6.5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynno-ści kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwy-konawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wska-zane w punkcie 3.6.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wy-mogów i dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy. 3.6.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót złożył Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 3.6.2. 3.6.7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z orygi-nałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umowy/umów o pra-cę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt. 3.6.2. Kopia umowy/umów powinna zostać zanoni-mizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Wyliczenie ma charakter przy-kładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimiza-cji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem prze-pisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimi-zacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawar-cia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfi-kowania. 3.6.8. W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec któregokolwiek z pracowników realizujących zamówienie, o których mowa wyżej i zatrudnienia w jego miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiają-cemu stosownego oświadczenia o zatrudnieniu nowego pracownika mającego realizo-wać przedmiot zamówienia. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika 3.6.9. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności o których mowa w pkt. 3.6.2. na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności o których mowa w pkt. 3.6.2. na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia w wysokości:  Dla części I: 6 000 PLN ( słownie: sześć tysięcy złotych)  Dla części II: 2 000 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych) 9.2. Wadium powinno być wniesione do dnia 08.06.2020 r. do godziny 12:00, oraz musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 07.07.2020 r. w jednej lub kilku następujących formach: a) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bobowo w Banku Spółdzielczym w Starogardzie nr rachunku: 38 8340 0001 0000 1401 2000 0008 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: OB.271.04.2020 część …” – o uznaniu przez zamawiają-cego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.) 9.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę zamówienia publicznego, b) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, d) kwotę gwarancji, e) termin ważności gwarancji (do terminu związania ofertą), f) zobowiązanie Gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żą-danie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania ofertą, zawierające oświad-czenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w pkt 9.2 lit. b i e. 9.5. Gwarancja (poręczenie) musi zostać podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 9.6. Oryginał poręczeń lub gwarancji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 08.06.2019 r. do godziny 12:00 (pokój nr 8) w osobnej kopercie opisanej: oryginał poręczeń lub oryginał gwarancji " OB.271.04.2020 część …” Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu z potwierdzeniem dokonanej przez bank operacji finansowej, gdy wadium było wniesione w pieniądzu lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pozostałych formach (np. gwarancja, poręczenie). Kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. 9.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 9.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre-ślonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwier-dzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omył-ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Pzp zawarte w art. 45 i 46 Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.5 Inne dokumenty niewymienione w pkt 7.1 składane wraz z ofertą: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ, b) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, c) dowód wniesienia wadium (zgodnie z opisem- punkt 9), d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do SIWZ składa każdy z wykonawców, f) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicz-nego w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie, g) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków in-formacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 9 7.6 Dodatkowe informacje związane z dokumentami: 7.6.1 Wykonawca samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa oświadczenie (Zał. nr 6) wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przy-padku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7.6.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-tej Polskiej: I. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2. : 1) lit a) -składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w za-kresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 2) lit b) -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i pkt 2) powinny być wystawione nie wcze-śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o do-puszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której doku-ment dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. I, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskaza-niem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem są-dowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarcze-go właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7.6.3 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 7.6.2.I.1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby zło-żonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce za-mieszkania tej osoby. 7.6.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 7.6.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wyklu-czenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.6.6 Zamawiający żąda od wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych określonych podmiotów dokumentów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1) Pzp. 7.6.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.6.8 W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w niniejszej SIWZ Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Pu-blicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych da-nych finansowych. 7.6.9 Dokumenty i oświadczenia opisane w niniejszej SIWZ winny być podpisane przez osoby uprawnione. Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, np. z odpisu z wła-ściwego rejestru, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis). 7.6.10 Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz do-tyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wyko-nawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przed-stawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej praw-dziwości. 7.6.11 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów po-twierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowa-niu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświad-czenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub do-kumentów. 7.6.12 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwier-dzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zama-wiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności reje-strów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 696 ze zm.) 7.6.13 W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostęp-ność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkow-skich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawia-jący mógł zapoznać się z dokumentami; 7.6.14 W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować, aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach