Przetargi.pl
„Budowa Centrum Przesiadkowego w miejscowości Kępice - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach”

Gmina Kępice ogłasza przetarg

 • Adres: 77-230 Kępice, ul. Niepodległości
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 576 621 , fax. 598 576 624
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kępice
  ul. Niepodległości 6
  77-230 Kępice, woj. pomorskie
  tel. 598 576 621, fax. 598 576 624
  REGON: 77097982600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa Centrum Przesiadkowego w miejscowości Kępice - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę, na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji (załącznik nr 9 do SIWZ), pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w miejscowości Kępice - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach”. 3.2. Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Kępice. Zakres inwestycji obejmuje centralną część miasta tj. ul. Niepodległości i odcinki ulic: Pomorskiej, Kościuszki, Szkolnej, Leśnej i Sikorskiego oraz teren przyległy do terenów kolejowych wraz z terenem przy dworcu kolejowym. W zakresie opracowania dokumentacji należ przewidzieć m.in. zaprojektowanie oświetlenia, odwodnienia, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, zagospodarowanie terenów zielonych oraz budowę parkingu podziemnego z częścią usługową (naziemną), fontannę, skatepark. 3.3 Zakres opracowania projektu obejmuje: a) projekty budowlane dla wszystkich branż opieczętowane zgodnie z wymaganiami aktualnej na dzień przekazania ustawy prawo budowlane (4 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej), b) projekty wykonawcze dla wszystkich branż (4 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej), c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (4 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej), d) przedmiary robót (2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej), e) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji (2 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej), f) projekt stałej organizacji ruchu (2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej). 3.4 Zamówienie musi być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. 3.5 Dodatkowe informacje dotyczące zakresu zamówienia w obowiązku Wykonawców: 1) Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej zapisać w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 egz. Dokumentacja zapisana na płycie CD/DVD winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa dokumentacji, nazwa załącznika i nazwa pliku w którym został zapisany). 2) Wykonawca swoim staraniem uzyska i poniesie koszty wszelkich niezbędnych do projektowania danych wyjściowych, materiałów, warunków technicznych, uzgodnień. 3.6 Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskać wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, dokumentów itp. potrzebnych do sporządzenia projektu oraz przygotowania i złożenia kompletnego wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę, a także: 1) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 2) Uzyskanie map na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej o właściwościach odpowiednich dla uzyskania zgody budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). 3) Dokonanie uzgodnień i uzyskania opinii wynikających z ustawy prawo budowlane i przepisów szczególnych, ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz 1121) lub innych niezbędnych ustaw. 4) Złożenie w imieniu Zamawiającego do właściwego organu kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. 5) Wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wszystkich branż, w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia. 6) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji kosztowej itd., 7) Uczestniczenie na wniosek Zamawiającego w co miesięcznych spotkaniach roboczych w trakcie opracowywania dokumentacji i sporządzenia raportów z ustaleń, 8) Wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, ustaleniami ze spotkań roboczych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością przy zastosowaniu obowiązujących przepisów w tym techniczno- budowlanych i ochrony środowiska, norm i warunków technicznych z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia, 9) Wykonanie wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień itp, 10) Sprawdzenie dokumentacji w zakresie wynikającym z przepisów, 11) Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji wraz z wykazem opracowań i pisemnym oświadczeniem, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i zostaje przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 12) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Projektanta zostaną one wykonane bez dodatkowego wynagrodzenia, 13) Uczestniczenie w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej w formie udzielania za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi na pytania Wykonawców robót dotyczących projektu będącego przedmiotem zamówienia, 14) Zastosowanie w opracowanej dokumentacji projektowej wyrobów, materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnie dostępnych na rynku, 15) W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. Jeżeli odpowiedzi będą prowadzić do zmian opracowanej dokumentacji, Wykonawca będzie dokonywał tych zmian, w tym również w przedmiarach robót, kosztorysach inwestorskich, specyfikacjach technicznych odbioru i wykonania robót. (jeżeli dotyczy). Powyższe zmiany będą dokonywane przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3.7. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) upoważnienia do działania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 3.8 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie. 2) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne określenia. Wówczas należy w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określić, które parametry należy brać pod uwagę w przypadku materiałów lub urządzeń równoważnych. 3) Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia w tym zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne; 4) Dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie papierowej – z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń itp.; 5) Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować zgodnie z: a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami) b) ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.); c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); d) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 dnia kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), e) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), f) dokumentacja musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, pozwolenia, decyzje, uzgodnienia w tym również uzgodnienia międzybranżowe, niezbędne do uzyskania zgody budowlanej; h) w opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały, wyroby i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. 3.9 Dodatkowe ustalenia: 1) Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej niniejszym 6 zamówieniem w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 2) Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzgodnienia wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 3) Zamawiający wymaga w terminie do 30 dni od daty przekazania materiałów wyjściowych od Wykonawcy przedstawienia koncepcji projektowej w celu zatwierdzenia istotnych elementów dokumentacji projektowej. 4) Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnej koncepcji przekaże spostrzeżenia i wytyczne Wykonawcy. 3.10 Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane usługi na okres min. 12 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania. 3.11 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.12 Przedmiot zamówienia nie obejmuje czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), w związku z czym Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1 Zamawiający żąda wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 10.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. 10.3 Wykonawca może wnieść wadium w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 10.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr 10 9315 1043 0040 3768 2000 0030. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 10.5 W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniądz określonych w pkt 10.3 ppkt 2 - 5 należy złożyć oryginał dokumentu wadium w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Kępicach, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice (w godz. 8.00 – 14.00), lub dołączyć oryginał dokumentu wadium do oferty, w osobnej koszulce - nie łączyć go na trwale z ofertą. 10.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.11. 10.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia o którym mowa wart. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.13 W przypadku wniesienia odwołania po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 10.14 UWAGA! Ze względu na posiadany rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ustce, który bezpośrednio współpracuje z Bankiem Wielkopolskim przepływ środków pieniężnych może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Należy pamiętać, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wniesienia wadium do wyznaczonego terminu w taki sposób, aby Zamawiający miał możliwość jego pełnej dyspozycji. W związku z tym zaleca się Wykonawcom wnoszenie wadium w formie pieniężnej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy w związku z art., 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik, 4) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało w formie gwarancji lub poręczenia, 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ- w przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego. 2. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach